0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Legalizacja zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie cały świat żyje konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Wielu mieszkańców tego kraju zdecydowało się na opuszczenie go w trybie natychmiastowym. Polski rząd w tej sytuacji postanowił wprowadzić nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców oraz inne zmiany wspierające przebywanie ich na terenie naszego państwa. Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy ma być maksymalnie uproszczone. Jak wygląda legalizacja zatrudnienia uchodźców? Wyjaśniamy!

Legalizacja zatrudnienia uchodźców z Ukrainy 

2 marca pojawił się projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawarto w nim zasady legalizacji pobytu Ukraińców, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium swojego państwa. Osoby, które będą legalnie przebywały w Polsce, mogą zostać zatrudnione pod warunkiem, że pracodawca w ciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy zawiadomi powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie powinno zostać wysłane za pomocą portalu praca.gov.pl. W dokumencie tym należy zawrzeć:

  1. informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:  nazwę albo imię (imiona) i nazwisko; adres siedziby albo miejsca zamieszkania; numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym; numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL w przypadku osoby fizycznej; numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej; symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
  2. dane osobowe obywatela Ukrainy: imiona i nazwisko; datę urodzenia; płeć; obywatelstwo; rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument;
  3. rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy.

Ponadto uchodźca będzie mógł zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Pozostałe projektowane regulacje pomocowe dla obywateli Ukrainy

Jak czytamy na stronie rządowej, projektowana ustawa określa również:

  1. pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy;
  2. utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
  3. niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
  4. szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;
  6. szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;
  7. szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnieniem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy.

Polacy chcą wesprzeć osoby uciekające przed wojną, wprowadzając przepisy, które pomogą im ułożyć sobie życie na terenie Polski. Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy przebywających legalnie na terenie RP będzie odbywało się na podstawie powiadomienia urzędu pracy. Jest to znaczne usprawnienie zarówno dla pracodawców, jak i osób, które chcą podjąć aktywność zawodową w naszym kraju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów