0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja firmy a ustalenie 60 miesięcy przed otwarciem kolejnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Likwidacja firmy wiąże się z dopełnieniem obowiązków finalizujących zamknięcie firmy. Wypełnienie ich wykreśla przedsiębiorcę z ewidencji CEIDG, ewidencji w urzędzie skarbowym oraz ZUS. Samo wykreślenie działalności z firmy może mieć znaczenie nie tylko w aspekcie jej zamknięcia ale także w związku z późniejszym zastosowaniem przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i skorzystaniem m.in. z preferencyjnych składek ZUS. Ponadto niezwykle ważnym w tym aspekcie jest także prawidłowe ustalenie okresu 60 miesięcy bez prowadzenia żadnej firmy, liczonego od otwarcia nowej działalności wstecz.

Likwidacja firmy a późniejsze jej wyrejestrowanie

Osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą od stycznia 2005r. Płatnik pomimo, iż jeszcze na koniec października 2005r. faktycznie zakończył jej prowadzenie (bez wyrejestrowania) to ze skutkiem od 1 listopada 2005r. dokonał jej zawieszenia. W okresie zawieszenia płatnik nie wykonywał żadnych czynności wskazujących na jakąkolwiek aktywność zawieszonej działalności a dodatkowo nie wykazał jakichkolwiek informacji o wznowieniu lub likwidacji firmy. Skutkiem powyższego tej wyjątkowej sytuacji było trwanie zawieszenia aż do końca maja 2015r. kiedy to płatnik zdecydował o zgłoszeniu likwidacji tej firmy z dniem 31 maja 2015r. Następnie od 1 lipca 2015r. postanowił zarejestrować nową działalność. W tej sytuacji płatnik nie jest pewien czy może skorzystać ponownie z preferencyjnych składek ZUS w związku z otwarciem nowej działalności począwszy od 1 lipca 2015r. czy też nie.

Analizując powyższy przypadek w pierwszej kolejności należy wskazać, iż z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS dla których podstawa składek jest nie mniejsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (podstawa na 2018r. wynosi 630zł) nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność albo wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ponadto za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1)    osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą,

2)    twórcę i artystę,

3)    osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

4)  wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy prawo oświatowe.

Jednakże należy podkreślić, iż sam status zarejestrowanej i zawieszonej firmy nie jest przesłanką udowadniającą, że dana osoba fizyczna rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą jak to ma miejsce w omawianym przypadku.

Należy zwrócić uwagę, że jeszcze w październiku 2005r. płatnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej a od 1 listopada 2005r. dokonał jej zawieszenia. W dalszym 10-letnim okresie czasu nie dokonał jakichkolwiek zgłoszeń do rejestru CEIDG dotyczących zmiany statusu funkcjonowania tej działalności (wznowienia lub wykreślenia tej działalności) i wciąż posiadał uprawnienia do jej prowadzenia. Zatem płatnik faktycznie nie prowadził działalności w ostatnich 60 miesiącach. Dlatego też sam fakt  zgłoszenia likwidacji firmy z końcem maja 2015r. pozostaje w tym przypadku bez wpływu na moment faktycznego zakończenia działalności, który przypada na koniec października 2005r. Tym samym rozpoczynając od 1 lipca 2015r. nową działalność płatnik będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS. Z kolei warunek 60-ciu miesięcy należy w tych okolicznościach liczyć począwszy od 1 listopada 2005r. czyli od daty dokonania zawieszenia danej działalności z uwagi na to, że także od tej daty aż do końca maja 2015r. płatnik nie wykonywał żadnych czynności odnośnie prowadzenia działalności czyli faktycznie zaprzestał prowadzenie działalności od 1 listopada 2005r.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja indywidualna z 08.01.2013r. o sygn. WPI/200000/451/1489/2012 oraz z 23.09.2014r. o sygn. WPI/200000/43/972/2014 -  obie wydane przez ZUS / Oddział w Lublinie.

Zawieszenie działalności a późniejsze wyrejestrowanie firmy

Osoba fizyczna zwana dalej płatnikiem zarejestrowała i rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od początku marca 2012r. Działalność ta była prowadzona do końca lipca 2013r. po czym od sierpnia 2013r. płatnik zdecydował o jej zawieszeniu. Ostatnie operacje gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów miały miejsce w czerwcu 2013r. Bez wznawiania działalności płatnik dokonał jej likwidacji 1 października 2014r. W czasie zawieszenia płatnik nie podejmował żadnych czynności wskazujących na jakiekolwiek prowadzenie tej działalności. 1 września 2018r. płatnik zdecydował o rejestracji i faktycznym rozpoczęciu nowej działalności gospodarczej i jednocześnie powziął wątpliwość czy mógłby zastosować ulgę na start bądź opłacanie preferencyjnych składek ZUS.

W powyższym przypadku najważniejszą kwestią jest to, że płatnik faktycznie prowadził działalność gospodarczą do końca lipca 2013r. Natomiast od sierpnia 2013r. ją zawiesił przy czym podczas tego zawieszenia nie przeprowadzał żadnych czynności wskazujących na jakąkolwiek aktywność tej działalności (oczywiście uwzględniając obowiązki i możliwości płatników w okresie zawieszenia działalności gospodarczej). Dlatego też płatnik realnie zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w lipcu 2013r. Następnie zawiesił daną działalność, nie wznawiał jej i zlikwidował 1 października 2014r. Przez okres od sierpnia 2013r. do końca sierpnia 2018r. nie wykonywał działalności gospodarczej a w 2017r. i w 2018r. nie świadczył żadnej pracy na rzecz byłego lub aktualnego pracodawcy. Działalność wprawdzie była zawieszona od sierpnia 2013r. ale nigdy potem nie została z powrotem zainicjowana (wznowiona) zatem nie była od tego okresu w ogóle prowadzona. Dlatego też samo figurowanie w rejestrze CEIDG danej działalności także w dalszym okresie a dokładnie od sierpnia 2013.r nie było podstawą do objęcia płatnika ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym (nie mówiąc o braku obowiązku opłacania składek w trakcie zawieszenia działalności, gdyż nie o ten aspekt tutaj chodzi). Dlatego też w celu ustalenia możliwości opłacania składek preferencyjnych przy nowej działalności warunek ustalenia 60 miesięcy nieprowadzenia żadnej działalności należy sprawdzić licząc od daty 1 sierpnia 2013r.

Zawieszenie działalności i wykreślenie jej z urzędu

Osoba fizyczna zarejestrowała 5 sierpnia 2012r. działalność gospodarczą. Jednakże od 1 grudnia 2012r. działalność została zawieszona poprzez dokonanie przez płatnika wpisu do ewidencji działalności CEIDG. Płatnik nie określił wówczas na ile zawiesza działalność i kiedy ją wznowi. W późniejszym czasie także nie dokonał jej odwieszenia po upływie 24 miesięcy. (obowiązywał wówczas maksymalny okres zawieszenia 2 lata). Powyższe okoliczności skutkowały wykreśleniem tej działalności z urzędu po upływie owych 24 miesięcy tj. jeszcze w 2014r. Z kolei w lipcu 2015r. płatnik przystąpił do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (składającą się z czterech wspólników) w roli wspólnika i członka zarządu. Rolę członka zarządu pełni na mocy uchwały powołania. Płatnik nie prowadzi żadnej działalności związanej ze spółką ani nie posiada żadnej umowy o pracę podpisanej z tą spółką. Ponadto nie uzyskuje też przychodów wynikających z bycia członkiem zarządu w danej spółce jak również nie są odprowadzane żadne składki za niego gdzie płatnikiem byłaby ta spółka. Natomiast spółka nie prowadzi także żadnej działalności, nie osiąga przychodów ani nie ponosi kosztów i cały czas składa deklaracje zerowe. Wspólnik spółki z o.o. otworzył nową działalność gospodarczą od 1 stycznia 2018r. Aktualnie zastanawia się czy słusznie skorzystał z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS przy otwarciu nowej, jednoosobowej działalności gospodarczej.

W tym przypadku działalność została faktycznie zakończona przez płatnika z dniem 30 listopada 2012r. W późniejszym czasie nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza natomiast aktualna na ten czas działalność została zawieszona. Podczas trwania zawieszenia nie było również jakichkolwiek przejawów jej aktywności po czym po upływie 24 miesięcy została wykreślona z urzędu. Należy podkreślić, iż pomimo przystąpienia płatnika jako wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jest to bez znaczenia w świetle wypełnienia warunku o konieczności nieprowadzenia działalności przez ostatnie 60 miesięcy. Ograniczenie to dotyczy bowiem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast tutaj jest mowa o spółce z kilkoma wspólnikami. W tym wypadku w celu ustalenia możliwości opłacania preferencyjnych składek owe 60 miesięcy należałoby liczyć od 1 grudnia 2012r. czyli od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej mając na uwadze dalsze okoliczności danej sprawy i otwarcie przez płatnika 1 stycznia 2018r. nowej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów