0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Maksymalne stawki w 2022 roku – o ile wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły rok możemy spodziewać się ich wzrostu. Ile będą wynosić maksymalne stawki w 2022 roku?

Maksymalne stawki w 2022 roku – kto je ustala?

Decyzje o podniesieniu podatków i opłat lokalnych są podejmowane przez rady gmin. Maksymalne stawki w 2022 roku zostaną ogłoszone przez nie na podstawie rozporządzeń. Zmiany mogą obejmować osoby posiadające własne mieszkania, grunty oraz domy wykorzystywane w celach prywatnych, a także osoby, które wykorzystują budynki w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wzrosnąć mogą również opłaty lokalne.

Maksymalne stawki w 2022 roku a podatek od gruntów, budynków i ich części

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2022 roku mogą wynosić zależnie od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni;

 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;

 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

Z kolei maksymalne stawki w 2022 roku mogą wynieść zależnie od budynków i ich części:

 • mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Maksymalne stawki w 2022 roku – podatek od środków transportowych

Maksymalne stawki w 2022 roku od środków transportowych mogą wynosić:

 • od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,48 zł;

  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1522,21 zł;

  • powyżej 9 ton – 1826,64 zł;

 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3485,69 zł;

 • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2131,05 zł;

 • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (do 36 ton włącznie – 2694,21 zł; powyżej 36 ton – 3485,69 zł);

 • od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1826,64 zł;

 • od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  • do 36 ton włącznie – 2131,05 zł;

  • powyżej 36 ton – 2694,21 zł;

 • od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

  • mniejszej niż 22 miejsca – 2156,92 zł;

  • równej lub większej niż 22 miejsca – 2726,93 zł.

Opłata targowa a maksymalne stawki w 2022 roku

W tym roku opłata targowa nie jest pobierana w związku z pandemią COVID-19, jednak maksymalne stawki w 2022 roku mogą wynosić do 852,75 zł.

Opłata miejscowa a maksymalne stawki w 2022 roku

Zmianie mogą ulec także opłaty miejscowe. W miejscowościach, które posiadają korzystne wartości klimatyczne oraz walory krajobrazowe, maksymalne stawki w 2022 roku mogą bowiem wynieść 2,50 zł za dzień. Natomiast stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,52 zł dziennie.

Opłata uzdrowiskowa a maksymalne stawki w 2022 roku

Maksymalne stawki dotyczące opłaty uzdrowiskowej w 2022 roku będą mogły wynosić nie więcej niż 4,83 zł dziennie.

Maksymalne stawki w 2022 roku dotyczące opłaty za psa

W przyszłym roku wzrośnie także górna granica limitu podatku od posiadania psa i będzie wynosić 135 zł za rok. Jeśli pies urodził się w pierwszej połowie roku, to należy opłacić całą stawkę, a jeżeli w drugiej, to jej połowę.

Maksymalne stawki w 2022 roku a opłata reklamowa

Może ulec podwyższeniu opłata reklamowa. Maksymalne stawki w 2022 roku będą mogły wynosić w części stałej do 2,80 zł oraz w części zmiennej do 0,25 zł.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów