0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest rodzajem postępowania odrębnego, w którym wydawany jest nakaz zapłaty co do dochodzonych roszczeń pieniężnych niezależnie od wartości przedmiotu sporu. W tym artykule analizujemy co zrobić, kiedy zostanie przeciwko nam wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Od 1 stycznia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony VI Wydział Cywilny, który rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie. Sąd ten nazywany jest e-Sądem i swoją właściwością obejmuje terytorium całego kraju.

Przykład 1.

Bank dochodzi roszczeń z tytułu umowy kredytu na kwotę 400 000 zł. Pełnomocnik banku skierował pozew dotyczący tego roszczenia do e-Sądu. W takim wypadku, jeśli w ocenie sądu będą istniały podstawy do wydania nakazu zapłaty, e-Sąd w Lublinie władny jest do wydania nakazu zapłaty, mimo że w zwykłym postępowaniu właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy ze względu na wartość przedmiotu sporu przekraczającą 75 000 zł byłby sąd okręgowy.

Strony mają w postępowaniu przed e-Sądem takie same prawa, jak w tradycyjnym postępowaniu sądowym, z tą różnicą, że wymagania pozwu są odformalizowane, zaś komunikacja powoda z e-Sądem odbywa się w formie elektronicznej, natomiast w przypadku pozwanego może odbywać się w tradycyjnej papierowej formie lub elektronicznie.

elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem wskazana w pozwie data wymagalności kwoty dochodzonej przez powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, to wówczas e-Sąd uzna, iż brak jest podstaw do wydania nakazu, zaś sprawę przekaże do tradycyjnego postępowania do sądu właściwości ogólnej pozwanego.

Przykład 2.

Powód dochodzi roszczenia, które wymagalne stało się 20 sierpnia 2017 roku. Pozew złożono 28 września 2021 roku. E-Sąd nie wyda nakazu zapłaty, z uwagi na to, że roszczenie stało się wymagalne ponad 4 lata przed złożeniem pozwu.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie może być wydany, w następujących przypadkach:

  • powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne;

  • doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.

Przykład 3.

Bank dochodzi roszczeń z tytułu umowy kredytu na kwotę 400 000 zł. Pełnomocnik banku skierował pozew dotyczący co do tego roszczenia do e-Sądu. W ocenie e-Sądu zaistniały podstawy do wydania nakazu zapłaty, dlatego też został on wydany. Okazało się po tym, że pozwany na stałe przebywa w Meksyku, a do Polski w ogóle nie przyjeżdża. W takim wypadku sąd powinien z urzędu uchylić wydany nakaz zapłaty i umorzyć postępowanie. 

Sąd wydaje nakaz zapłaty, opierając się wyłącznie na materiale dowodowym opisanym przez powoda. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, ale nie dołącza się ich.

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie.

Co robić, gdy zostanie doręczony nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Po wydaniu przez e-Sąd nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym doręcza się pozwanemu nakaz zapłaty w formie papierowej, pocztą tradycyjną w formie listu poleconego wraz z pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, czyli środka zaskarżenia co do wydanego orzeczenia – nakazu zapłaty.

Pozwany najczęściej dowiaduje się o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu przed e-Sądem w chwili doręczenia mu wydanego przeciwko niemu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wówczas pojawia się pytanie, co należy zrobić z takim nakazem? Możliwości w takim wypadku są dwie, podobnie jak w przypadku wydania nakazu zapłaty w postaniu nakazowym czy zwykłym postępowaniu upominawczym. 

Pierwszą jest zastosowanie się do wydanego nakazu i uiszczenie zasądzonej kwoty roszczenia we wskazanym przez sąd w treści nakazu terminie na rzecz powoda. 

Drugą opcją, jaką dysponuje pozwany, który otrzymał nakaz zapłaty, jest możliwość zgłoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

Jeśli pozwany nie złoży sprzeciwu, wówczas nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu uprawomocni się po upływie dwóch tygodni od daty doręczenia pozwanemu. Następnie po zaopatrzeniu nakazu zapłaty w klauzulę wykonalności powód będzie miał możliwość wyegzekwowania roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd. Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu podlega odrzuceniu, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu i w efekcie możliwością prowadzenia na jego podstawie egzekucji.

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zawierać elementy pisma procesowego, a ponadto wskazywać, że pozwany składa sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty oraz wskazywać jego zakres.

Warto w nim również wskazać okoliczności, które wskazują na brak podstaw do uwzględnienia roszczenia strony powodowej dochodzonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Do sprzeciwu od nakazu zapłaty nie dołącza się dowodów.

Przykładowy wzór sprzeciwu

Wrocław, 20 maja 2021 r.


Sąd Rejonowy w Lublinie 

Wydział VI Cywilny

ul. Boczna Lubomelskiej 13

20-070 Lublin

Sygn. VI Nc-e 15496261122/20


Powód: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000009831, AL. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Pozwany: Jan Nowak, zam. ul. Jasna 1, 50-001 Wrocław

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

W imieniu własnym wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Referendarza sądowego w dniu 29 grudnia 2020 roku w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód, Wydział VI Cywilny w Lublinie Sygn. VI Nc-e 15496261122/20, doręczonego pozwanemu w dniu 19 maja 2021 roku.


Nakaz zapłaty zaskarżam w całości i wnoszę o umorzenie postępowania.

Jednocześnie w zakresie zaskarżonym sprzeciwem wnoszę o oddalenie powództwa.

UZASADNIENIE

Kwestionuję powództwo zarówno co do zasady, jak i wysokości. Wskazuję, że pozwany dokonał zapłaty z tytułu należnej składki przed wydaniem nakazu zapłaty, tj. w dniu 22 listopada 2020 roku.

Jan Nowak

Załączniki:

  • odpis sprzeciwu

Pozwany, składając sprzeciw, może dokonać wyboru sposobu komunikacji z e-Sądem. Może ona przybierać następujące formy:

  • papierową,

  • elektroniczną za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym e-Sądu. 

Do momentu wniesienia przez pozwanego pierwszego pisma w formie elektronicznej regułą pozostaje tradycyjna papierowa forma komunikacji z e-Sądem. 

Skuteczne wniesienie przez pozwanego pierwszego pisma w formie elektronicznej skutkuje tym, że od tego momentu jedyną formą kontaktu dla pozwanego z e-Sądem i e-Sądu z pozwanym jest forma elektroniczna.

Wskazać należy, że od chwili wyboru formy elektronicznej jako sposobu komunikacji z e-Sądem wszelkie postanowienia i zarządzenia wydawane w toku postępowania będą uznane za doręczone z chwilą zalogowania się przez użytkownika na jego koncie w e-Sądzie.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym - skutki wniesienia sprzeciwu 

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.

W przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd właściwości ogólnej pozwanego, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Co robić gdy komornik dostarczy nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

W praktyce może również zdarzyć się sytuacja, kiedy to pozwany o prowadzonej przeciwko niemu sprawie sądowej i wydanym nakazie zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym dowie się dopiero na skutek rozpoczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego. Będzie to miało miejsce w sytuacji, kiedy nakaz zapłaty wysłano pozwanemu na nieprawidłowy adres jego zamieszkania lub wówczas, gdy pozwany nie podjął korespondencji z e-Sądu. 

Komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej ma obowiązek doręczyć dłużnikowi nie tylko zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji, lecz także z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. 

Ponadto komornik do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji dołącza odpis zweryfikowanego przez komornika orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym wraz z pouczeniami dotyczącymi przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu.

Dłużnik, dysponując odpisem nakazu zapłaty i stosownym pouczeniem, może w takiej sytuacji od razu złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia, a to w terminie tygodniowym od doręczenia mu zawiadomienia komornika wraz z odpisem nakazu. 

Komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na wniosek, jeżeli orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc, a tak się stanie, gdy sąd uwzględni wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, a tym samym sam sprzeciw.

Dłużnik może także złożyć wniosek o zawieszenie przez komornika postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli nakaz zapłaty został doręczony na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak samo zawieszenie postępowania egzekucyjnego w tym przypadku nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów