0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych - co się zmieniło?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kasy rejestrujące spotykamy obecnie w niemal każdym punkcie sprzedaży detalicznej. Tym samym urządzenia te są użytkowane przez wielu podatników, stąd tak ważne jest, aby były w sposób prawidłowy zaprogramowane. Od maja 2019 roku wszystkich podatników obowiązuje nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Sprawdźmy co się zmieniło!

Kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej?

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Tym samym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, np. przedsiębiorstw.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Obecnie obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej rozporządzeniem.

Wartość obrotu, od której musimy ewidencjonować na kasie fiskalnej

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu.

Zwolnień zawartych w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia nie stosuje się w przypadku świadczenia usług oraz dostawy towarów, o których mowa w § 4 powołanego rozporządzenia.

Przykład 1.

Podatnik w lutym 2019 r. rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zastanawia się on, czy w jego przypadku obowiązuje limit obrotu 20 000 zł. 

W tym przypadku podatnik winien wyliczyć limit zwolnienia w proporcji do okresu wykonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli za 11 miesięcy. 

Musimy jednak pamiętać, że w przypadku sprzedaży niektórych towarów i usług będziemy zmuszeni do stosowania kasy rejestrującej już od pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych

Ustawodawca uznał, że należy dokonać ujednolicenia matrycy stawek we wszystkich urządzeniach fiskalnych.

Zgodnie § 6.1 pkt 5 rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z 29 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych od 1 maja 2019 r. 

W przypadku urządzeń fiskalizowanych przed tą datą zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż na podstawie dotychczas stosowanej matrycy stawek VAT. 

W związku ze zmianami podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących będą musieli odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, powiązanych z nazwami towarów i usług (patrz § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Podatnicy na żądanie organu podatkowego muszą przedstawić przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Przed zmianą podatnicy mogli dowolnie przypisywać litery od „B” do „G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Tylko litera „A” była zastrzeżona dla stawki podstawowej. Teraz nie będą mogli robić tego już w sposób dowolny.

Obecnie:

  • Litera a – przypisana stawka podatku 23%,

  • Litera b – przypisana stawka podatku 8%, 

  • Litera c – przypisana stawka podatku 5%,

  • Litera d – przypisana stawka podatku 0%,

  • Litera e – przypisana zwolnieniu z opodatkowania,

  • Litery g i h – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej według procedury marży. 

Przykład 2.

Podatnik prowadzi warzywniak. Od 2009 r. ewidencjonuje swój obrót za pomocą kasy rejestrującej. Większość sprzedawanych towarów jest opodatkowana według stawki 5%. Podatnik miał dotychczas zaprogramowaną stawkę 5% pod literą „B”, uznał bowiem, że w związku z takim rodzajem prowadzonej działalności występuje ona najczęściej.

W związku ze zmianami będzie on zobowiązany do przeprogramowania kasy rejestrującej. Obecnie sprzedaż na 5% winna być przyporządkowana do litery c.

Podsumowując, powyższa zmiana na pewno jest słuszna, ujednolica bowiem matryce stawek u wszystkich podatników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów