0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki magazynowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności magazyn, w którym przechowują towary i materiały do produkcji, oprócz sporządzania spisu z natury w określonych sytuacjach, posiadają także inne obowiązki prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wymagane jest, aby każde przyjęcie na stan magazynowy towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, było potwierdzone na dowodzie zakupu datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Poznaj obowiązki magazynowe przedsiębiorcy

Obowiązki magazynowe - przyjęcie dostawy przed otrzymaniem faktury

Jednym z obowiązków magazynowych jest dokumentowane fakturami dostawy towarów, materiałów podstawowych i pomocniczych, Jeżeli zostały otrzymane lub sprzedane przed uzyskaniem faktury zakupu, powinny być wprowadzone do księgi na podstawie sporządzonego opisu. Powinien on zawierać specyfikację otrzymanego materiału (lub towaru handlowego) oraz:

  • imię, nazwisko lub nazwę dostawcy,
  • adres dostawcy,
  • rodzaj i ilość zakupionego towaru,
  • cenę jednostkową,
  • wartość dostawy (materiałów lub towarów handlowych).

Opis powinien być potwierdzony datą i podpisem osoby, która dokonała przyjęcia dostawy. W momencie otrzymania faktury, należy podpiąć ją pod sporządzony wcześniej opis. Natomiast wszelkie różnice w stosunku do wartości na fakturze powinny zostać ujęte w KPiR w dniu jej otrzymania.

Jeżeli dostawa nastąpiła w tym samym miesiącu, w którym otrzymano fakturę dokumentującą ten sam zakup towarów handlowych lub materiałów, wówczas podatnik dołącza opis do dowodu zakupu, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie faktury.

Obowiązki magazynowe a specyfikacja dostawcy

W przypadku otrzymania od dostawcy dokumentu będącego specyfikacją towarów handlowych i materiałów, nie ma potrzeby sporządzania wspomnianego opisu. Jednak musi ona spełniać warunki, jakie są narzucone przy tworzeniu opisu - tzn. zawierać te same dane. Specyfikację należy opatrzyć również datą i podpisem osoby przyjmującej oraz dołączyć do otrzymanej faktury.

Zapisów w księdze dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu towarów handlowych i materiałów podstawowych, najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów