0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obrót materiałowy i towarowy w ewidencji księgowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rzeczowymi aktywami obrotowymi są materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe zdatne do sprzedaży bądź w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Rzeczowe aktywa obrotowe należą do aktywów operacyjnych jednostki i mają ścisły związek z jej podstawową działalnością, czyli działalnością operacyjną. Z artykułu dowiesz się, jak ewidencjonować obrót materiałowy i towarowy.

Czym są materiały?

Materiały to nabyte środki gospodarcze podlegające przetworzeniu w procesie produkcyjnym w produkty lub wykorzystywane na cele ogólne jednostki. Obrót materiałami obejmuje zakup materiałów, składowanie materiałów i zużycie ich do produkcji lub na cele ogólne.

Materiały dzielimy na następujące grupy:

 • materiały podstawowe (bezpośrednio zużywane w procesie wytworzenia wyrobów);
 • materiały pomocnicze (zużywane na cele ogólne produkcji, administracji i sprzedaży);
 • paliwa;
 • części zamienne maszyn i urządzeń;
 • opakowania;
 • odpady;
 • inwentarz żywy.

Towary – charakterystyka

Towary to nabyte składniki rzeczowe z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, bez poddawania ich w danej jednostce procesowi produkcyjnemu. Towary są zatem sprzedawane w stanie nieprzetworzonym. Obrót towarami obejmuje zakup towarów, składowanie towarów i sprzedaż innej jednostce lub konsumentowi.

Wyróżniamy dwie formy obrotu towarowego:

 • obrót hurtowy, w którego ramach dokonuje się zakupu towarów z różnych źródeł celem odsprzedaży dużych partii towarów jednostkom detalicznym, przedsiębiorstwom produkcyjnym lub innym jednostkom dokonującym zakupów na dużą skalę;
 • obrót detaliczny to obrót obsługujący finalnego odbiorcę towarów, czyli konsumenta.

Towary dzielimy na:

1. trwałe towary:

 • nabyte od obcych dostawców,
 • powstałe w wyniku przekwalifikowania wyrobów własnej produkcji, w związku z przekazaniem ich do sprzedaży w ramach sieci handlowej przedsiębiorstwa;

2. artykuły spożywcze:

 • przeznaczone do dalszej odsprzedaży,
 • przeznaczone do przerobu we własnej działalności gastronomicznej;

3. inwentarz żywy nabywany w drodze skupu i przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

Obrót materiałowy i towarowy - dokumentacja

Obrót materiałowy i towarowy powinien być odpowiednio udokumentowany. Do podstawowych dowodów wewnętrznych stosowanych w obrocie materiałowym i towarowym zaliczamy:

 • PZ – „Przyjęcie z zewnątrz” – służy do stwierdzenia faktu przyjęcia materiałów lub towarów z zakupu;
 • RW – „Rozchód wewnętrzny” – stanowi podstawę do wydania materiałów do produkcji lub na inne wewnętrzne cele jednostki;
 • WZ – „Wydanie na zewnątrz” – odnosi się do sprzedaży towarów, ewentualnie materiałów kontrahentom, pracownikom lub ich wydaniu na inne cele;
 • ZW – „Zwrot wewnętrzny” – dotyczy materiałów pobranych uprzednio z magazynu do zużycia, a zwracanych z powodu pobrania nadmiernej ilości;
 • MW – „Przesunięcie międzymagazynowe” – wystawiany przy przemieszczeniu materiałów lub towarów między magazynami przedsiębiorstwa.

Ewidencja materiałów i towarów

Właściwa ewidencja materiałów i towarów umożliwia bieżącą kontrolę przychodów, rozchodów i stanu końcowego zapasów oraz rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątku. Operacje gospodarcze odnoszące się do materiałów i towarów ewidencjonujemy na kontach księgi głównej w ramach zespołu 3 – „Materiały, towary i rozliczenie zakupu”. Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów na kontach księgi głównej są zapisy na kontach ksiąg pomocniczych.

Otrzymaną fakturę zakupu ewidencjonujemy w następujący sposób:

1. łączna kwota zobowiązania (brutto):

 • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
 • Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”;

2. VAT naliczony:

 • Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Wystawioną fakturę sprzedaży ewidencjonujemy następująco:

1. łączna kwota należności (brutto):

 • Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”;

2. kwota sprzedaży netto:

 • Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”;

3. VAT należny:

 • Ma konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.

Odniesienie w koszty wartości sprzedanego towaru ustalonego w cenie zakupu (nabycia) księgujemy w następujący sposób:

 • Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”,
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Inwentaryzacja materiałów i towarów

Dane ewidencji księgowej powinny być uwiarygodnione w drodze kontroli polegającej na ich porównaniu ze stanem rzeczywistym, proces tej kontroli nazywany jest inwentaryzacją lub spisem z natury.

Trzeba mieć na uwadze, że w razie stwierdzenia różnic, wartość księgowa materiałów i towarów musi być doprowadzona do wartości zgodnej ze stanem rzeczywistym tych składników majątku. Powodami ujawnienia tych różnic mogą być zmiany naturalnych cech przedmiotów, których nie można ustalić na podstawie dowodów, w szczególności zużycie z upływem czasu, przeterminowanie czy zmiana mody oraz błędy i nadużycia popełnione przez pracowników takie jak pomyłki liczbowe, pomyłki w przyjmowaniu i wydawaniu składników majątku czy kradzieże i nadużycia.

Inwentaryzacji podlegają:

 • własne zapasy materiałowe i towarowe;
 • obce materiały i towary, z wyjątkiem znajdujących się w jednostkach świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania;
 • znajdujące się w przechowaniu;
 • znajdujące się w przerobie obcym;
 • postawione do dyspozycji dostawcy;
 • opakowania obce;
 • sprzedane, ale nieodebrane od odbiorów;
 • nadesłane przez dostawców, które nie zostały jeszcze przyjęte.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów