0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetek od zaległości podatkowych nie ujmiesz w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek samodzielnego wyliczenia zaliczki na PIT

Od 2007 roku przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania w urzędzie skarbowym deklaracji PIT służących do miesięcznego bądź kwartalnego rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Należy je jedynie wyliczyć i wpłacić na konto fiskusa w odpowiednim terminie. Terminy opłacania zaliczek zostały uregulowane w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT. Częstotliwość wpłat jest tutaj uzależniona od sposobu rozliczeń - miesięcznych lub kwartalnych. Zaliczki miesięczne od dochodów wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Ważne!

Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Nieuregulowanie w terminie = odsetki od zaległości podatkowych

Zgodnie z art. 51 par. 1 Ordynacji podatkowej zaległość podatkową stanowi podatek niezapłacony w terminie płatności. A więc przedsiębiorca, który nie uregulował zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, musi liczyć się z obowiązkiem naliczenia i opłacenia odsetek. Obowiązek ten wynika z art. 53 par.1 oraz par. 2 Ordynacji.

Ważne!

Aktualna stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 10%.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Podatnik może samodzielnie wyliczyć wysokość odsetek od zaległości podatkowych należnych fiskusowi lub zrobić to przy użyciu wyspecjalizowanych kalkulatorów.

Odsetki od zaległości podatkowych jako koszt w KPiR?

Za koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT uważa się te wydatki, które zostały  poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła - z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

O ile w ocenie podatników opłacone odsetki powinny stanowić koszt, o tyle art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy jasno wskazuje, że jest to niemożliwe.

art. 23 ust. 1 pkt 18. ustawy o PIT

“Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”

W związku z powyższym odsetki od zaległości podatkowych nie mogą stanowić kosztu podatkowego ani w momencie ich naliczenia, ani w dacie ich uregulowania. Zatem podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów nie uwzględnia w niej zapłaconych odsetek od zaległości podatkowych, ponieważ w tej ewidencji ujmuje się tylko te wydatki, które stanowią koszt firmy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów