0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana miejsca zamieszkania i zmiana siedziby firmy - konsekwencje prawne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub zmiana siedziby firmy zazwyczaj wiążą się ze zmianą urzędu podatkowego, do którego odprowadza się VAT oraz zaliczki na PIT. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce.

Zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana siedziby firmy a podatek VAT

Art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, że dla podatnika odpowiednim organem podatkowym jest naczelnik US właściwy pod względem miejsca wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Istnieje tu jednak parę wyjątków:

  • jeśli czynności te realizowane są na obszarze dwóch lub więcej urzędów skarbowych, odpowiednim urzędem będzie ten właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;

  • jeśli podatnik nie ma siedziby działalności bądź stałego miejsca prowadzenia jej na terenie Polski, właściwy organ podatkowy to Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

  • jeśli podczas okresu rozliczeniowego ma miejsce zmiana miejsca zamieszkania, wykonywania czynności lub zmiana siedziby firmy, przez co zmieni się właściwy urząd skarbowy, według art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych podatnik składa deklarację VAT w urzędzie właściwym dla ostatniego dnia tego okresu.

Poza tym trzeba nadmienić, że według art. 18b Ordynacji podatkowej, że jeśli w trakcie trwania postępowania lub kontroli podatkowej nastąpi zmiana właściwości urzędu skarbowego, to i tak właściwe organy podatkowe pozostają takie same jak w dniu rozpoczęcia tych czynności.

Z kolei w art. 18a Ordynacji podatkowej można znaleźć zapis, że gdy po zamknięciu okresu rozliczeniowego będzie miało miejsce zdarzenie zmieniające właściwość miejscową organu podatkowego (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana siedziby firmy), w przypadku spraw obejmujących poprzednie okresy rozliczeniowe (lata podatkowe) odpowiednim organem podatkowym jest ten właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (czyli nowy urząd skarbowy) - z zastrzeżeniem art. 18b.

Zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana siedziby firmy a podatek dochodowy

Przedsiębiorca z podatku dochodowego rozlicza się w tym urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Zasada ta wynika z trzech różnych źródeł:

  • art. 17 ust.1 Ordynacji podatkowej: “Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”;
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, z którego wynika, że właściwością miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest miejsce zamieszkania;
  • art. 45 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jako urząd do rozliczania zeznań rocznych wskazuje właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania;

Wyjątkiem jest tu działalność funkcjonująca na zasadach karty podatkowej. Art. 29 ust. 3 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, że przy takiej formie opodatkowania właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego według położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku rejestracyjnym do CEIDG. Jeśli działalność nie została zgłoszona do ewidencji lub wykonuje się ją bez zorganizowanego zakładu, pod uwagę należy wziąć miejsce zamieszkania podatnika.

Jeśli wystąpi zmiana miejsca zamieszkania podczas okresu rozliczeniowego, podobnie jak przy rozliczeniu VAT zastosowanie będzie miał tu art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Wynika z niego, że zaliczka na PIT będzie musiała zostać rozliczona w urzędzie, który był właściwy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Znajdzie tutaj zastosowanie także art. 18a oraz 18b Ordynacji podatkowej.

Uwaga!

Zmiana miejsca zamieszkania, zmiana siedziby firmy - a w konsekwencji zmiana urzędu skarbowego - musi zostać zgłoszona do urzędu miasta lub gminy na formularzu CEIDG w terminie 7 dni od jej wystąpienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów