0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pojazd zakupiony w UE w systemie VAT marża

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności zakupiłem w Niemczech używany pojazd osobowy o wartości 30 000 euro i od sprzedawcy otrzymałem fakturę VAT marża. Jak prawidłowo powinienem rozliczyć w ewidencji księgowej środek trwały zakupiony w UE w systemie VAT marża?

Maciej, Poznań

System VAT marża – ogólna charakterystyka

Definicję marży wskazuje art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym marża jest różnicą pomiędzy kwotą, którą zobowiązuje się zapłacić nabywca, a kosztami, jakie sprzedawca faktycznie poniósł z tytułu zakupu towarów czy usługi.

Co do zasady z systemu VAT marża mogą skorzystać wyłącznie czynni podatnicy VAT, którzy dokonują dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeśli:

 • przedmioty przedsiębiorca zakupił od podmiotu prowadzącego działalność, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lub podmiotu, który nie jest czynnym podatnikiem VAT,
 • w momencie zakupu przedsiębiorcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT z uwagi na zwolnienie podmiotowe w podatku VAT u sprzedawcy, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 bądź art. 113 ustawy o VAT.

Faktura VAT marża dokumentująca sprzedaż wspomnianych wcześniej przedmiotów powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 106e ust. 3 ustawy o VAT:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • kwotę należności ogółem;
 • oznaczenie „metoda kasowa” – dotyczy wyłącznie podatników rozliczających podatek VAT metodą kasową;
 • oznaczenie „samofakturowanie” – dotyczy wyłącznie podatników, dla których nabywca w ich imieniu wystawia fakturę sprzedaży.

Na fakturze VAT marża sprzedawca ma również ująć adnotację z informacją, jakiej procedury marży sprzedaż dotyczy. W przypadku używanego pojazdu faktura powinna zawierać adnotację „Procedura marży – towary używane”.

 

Środek trwały zakupiony w UE w systemie VAT marża – rozliczenie w KPiR

Na gruncie podatku dochodowego księgowanie zakupionego pojazdu jest różne w zależności od tego, czy pojazd spełnia definicję środka trwałego, który należy poddać amortyzacji, czy może być traktowany jako zwykły wydatek.

Poprzez amortyzację należy rozumieć stopniowe zużycie składników majątku działalności, które wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych – wówczas koszt podatkowy stanowią odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składnika majątku w okresie amortyzacji.

Zakupiony pojazd trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych i poddać go amortyzacji, jeśli zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • okres przewidywanego użytkowania pojazdu będzie dłuższy aniżeli rok;
 • pojazd będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 (umowy leasingu).

Ponadto pojazd musi spełnić łącznie także wszystkie poniższe warunki, a mianowicie:

 • musi stanowić własność bądź współwłasność przedsiębiorcy;
 • musi zostać nabywcy lub wytworzony w zakresie własnej działalności;
 • w momencie oddania do użytku musi być kompletny i zdatny do użytku.

Warto mieć na uwadze, że nawet jeśli wartość zakupionego pojazdu nie przekracza 10 000 zł – netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto w przypadku podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT – to podatnik ma prawo poddać go amortyzacji w czasie, tak więc może zrezygnować z amortyzacji jednorazowej.

Środek trwały zakupiony w UE w systemie VAT marża – rozliczenie na gruncie VAT

Co do zasady nabycie składników majątku z innego kraju Unii Europejskiej stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT jest nabyciem prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W przypadku rozpoznania WNT nabywca ma obowiązek opodatkować transakcje właściwą krajową stawką VAT, wykazując podatek należny, naliczony od wartości zakupu pojazdu, niemniej jednak podatnikowi przysługuje również odliczenie podatku VAT – wówczas transakcja na gruncie podatku VAT jest neutralna.

Rozpoznanie w zakresie rozliczenia transakcji na gruncie VAT ma się jednak inaczej, jeśli podatnik nabył pojazd od kontrahenta z państwa członkowskiego w systemie VAT marża.

Wystawiona faktura w systemie VAT marża zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT nie zawiera danych w zakresie wartości netto sprzedaży, stawki VAT właściwej dla danej transakcji wraz z naliczonym podatkiem oraz wartości brutto, tym samym zakup ten nie podlega opodatkowaniu na gruncie podatku VAT, bowiem nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od tego rodzaju transakcji. Nabywca nie rozlicza również takiej transakcji jako WNT.

Ujęcie pojazdu w ewidencji środków w systemie wFirma.pl

Z chwilą kiedy pojazd spełnia warunki definiujące go jako środek trwały, należy go wprowadzić do ewidencji środków trwałych na podstawie otrzymanej faktury poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), wprowadzając dane na podstawie otrzymanej faktury, wybierając jako rodzaj wydatku:

W polu RAZEM trzeba wprowadzić łączną wartość faktury, a następnie wprowadzić dane dotyczące samochodu.

pojazd zakupiony w UE w systemie VAT marża

Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy wybrać walutę, w jakiej została wystawiona faktura.

pojazd zakupiony w UE w systemie VAT marża

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów