0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura VAT marża a sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bardzo dużą część handlu internetowego stanowi sprzedaż sprzętu elektronicznego. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą pojawia się tematyka rozliczenia podatku VAT. W związku z tym warto poruszyć temat jak wygląda procedura VAT marża przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Właśnie to zagadnienie będzie przedmiotem niniejszej analizy.

Procedura VAT marża

W pierwszej kolejności należy jednak omówić ogólne reguły dotyczące rozliczania podatku w systemie VAT marża.

Jak wynika z art. 120 ust. 4 ustawy VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. 

W świetle powyższego przepisu podatek w tym systemie jest obliczany od marży, a nie od kwoty sprzedaży. Należy zatem od ceny sprzedaży odjąć cenę nabycia i tak obliczoną marżę opodatkować. Powoduje to, że podatek należny będzie niższy, jednak trzeba pamiętać, że w przypadku nabywania towarów, które następnie będą odsprzedawane w ramach tej procedury, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 120 ust. 19 ustawy VAT).

Poza tym trzeba zauważyć, że system VAT marża może mieć zastosowanie tylko do określonych kategorii towarów, wśród których wymieniono towary używane.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

Powyższe warto rozbudować i wskazać, że pod pojęciem towarów używanych należy rozumieć takie rzeczy ruchome, które nie są fabrycznie nowe. Chodzi zatem o przedmioty, które noszą większe lub mniejsze ślady używania.

Procedura VAT marża ma zastosowanie do towarów używanych. W kontekście sprzętu elektronicznego należy zatem podkreślić, że mechanizm ten nie może mieć zastosowania do sprzedaży fabrycznie nowej elektroniki.
 

Zasady ustalania marży przy sprzedaży sprzętu elektronicznego

Załóżmy jednak, że podatnik prowadzi sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego. Jest zatem spełniony pierwszy warunek dający prawo do stosowania procedury VAT marża

Zastanówmy się zatem, w jaki sposób taka marża jest ustalana. W tym zakresie należy odnieść się do art. 120 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy VAT. Z przepisów tych wynika, że przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7. 

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Oprócz zagadnienia związanego z ustalaniem marży ważne jest również to, od kogo przedsiębiorca kupuje towary, które następnie będą odsprzedane. Jak bowiem wynika z treści art. 120 ust. 10 ustawy  VAT, marżę stosuje się do dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

  • podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej; 

  • podatnika VAT bądź podatnika od wartości dodanej, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  • podatnika VAT, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT marża;

  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach. 

Z powyższego przepisu wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika jest nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. Tym samym, gdy podatnik nabędzie towary używane od podmiotów innych niż wymienione w art. 120 ust. 10 ustawy, nie jest uprawniony do zastosowania opodatkowania marży. 

Na przykład, jeżeli podatnik nabędzie używany sprzęt elektroniczny od czynnego podatnika podatku VAT, to przy sprzedaży takiego sprzętu nie będzie mógł skorzystać z procedury VAT marża.

Jak przykładowo wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 5 kwietnia 2018 roku, nr 0115-KDIT1-2.4012.85.2018.1.RS, na uznanie, że określone przedmioty są towarami używanymi w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie ma wpływu fakt, że podatnik, wystawiając je na aukcji internetowej, oznaczy je jako nowe, lecz to, że ich sprzedaży na rzecz podatnika dokonują uprzedni użytkownicy tych urządzeń spełniający warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy. 

Procedura VAT marży ma zastosowanie do używanego sprzętu elektronicznego zakupionego od konkretnie określonych w art. 120 ust. 10 ustawy VAT sprzedających.

Sprzedaż używanego a nowego sprzętu elektronicznego

Jak już wskazaliśmy, sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego nie może korzystać z procedury VAT marża.

W związku z tym należy się zastanowić, czy tego rodzaju sprzedaż może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

Trzeba jednak określić, że ustawodawca odnośnie do pewnych czynności opodatkowanych wykluczył możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Jak wynika z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy VAT, ze zwolnienia nie korzysta dostawa następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1);

  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26);

  • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27);

  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28).

Jak widać, w powyższym katalogu wymienione są m.in. urządzenia elektryczne. Zasadniczo w tym przypadku nie ma znaczenia, czy są to urządzenia nowe, czy też używane. Jeżeli sprzedaż odbywa się na odległość (w tym również poprzez portale aukcyjne typu Allegro czy OLX), to nie można skorzystać ze zwolnienia. 

Nowy sprzęt elektroniczny sprzedawany przez internet nie może skorzystać z procedury VAT marża. Ponadto nie można w tym przypadku zastosować zwolnienia od podatku. Taka dostawa towarów musi być rozliczona na zasadach ogólnych.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że jeżeli mamy do czynienia z używanym sprzętem elektronicznym, który zakupiony jest od podmiotów innych niż czynni podatnicy VAT, to możliwe jest zastosowanie procedury VAT marża.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów