0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polska spółka holdingowa - jakie są warunki jej założenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2022 roku w ramach Nowego Ładu wprowadzono przepisy o Polskiej Spółce Holdingowej (PSH). Celem nowych regulacji było stworzenie warunków do powrotu polskiego kapitału z zagranicy, a także do ekspansji polskich podmiotów na rynkach międzynarodowych. Wdrożone w 2022 roku przepisy zakładały ograniczenia zniechęcające do zakładania spółek holdingowych, dlatego rok później ustawodawcy zdecydowali się na znowelizowanie przepisów mających zwiększyć atrakcyjność i zachęcić podatników do tworzenia polskich spółek holdingowych oraz ułatwić rozliczenia tych podmiotów. W artykule omówimy jakie warunki musi spełnić Polska Spółka Holdingowa.

Polska spółka holdingowa – korzyści podatkowe

Spełnienie warunków uznania za polską spółkę holdingową i uzyskanie takiego statusu oznacza dla podatników korzystne rozwiązania podatkowe, a mianowicie zwolnienie od opodatkowania dywidend oraz zwolnienie od opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej.

Art. 24n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
„Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej”.

Zwolnienie dywidendowe ma zastosowanie, gdy dywidenda wypłacana jest przez krajową spółkę zależną lub zagraniczną spółkę zależną i otrzymuje ją polska spółka holdingowa, a warunki uzyskania poszczególnych statusów spółek są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.

Art. 24o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
„Zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia”.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby skorzystać ze zwolnień podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę, zarówno spółka holdingowa, jak i spółka zależna muszą spełnić szereg warunków uprawniających ich do stosowania udogodnień podatkowych.

Polska spółka holdingowa – warunki do spełnienia

Spółka może zostać uznana za spółkę holdingową tylko wtedy, gdy spełnia warunki zawarte w art. 24m ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka holdingowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną albo spółkę akcyjną będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 2. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 3. nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
 4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio,
 5. udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd bądź zarejestrowany lub położony na terytorium albo w kraju:
  • wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2,
  • wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej,
  • z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Aby spółka mogła uzyskać status polskiej spółki holdingowej, musi więc spełnić szereg warunków odnoszących się do: rezydencji podatkowej, formy prawnej, powiązania kapitałowego ze spółką zależną, tytułu prawnego do udziałów w spółce zależnej, statusu podatkowego oraz prowadzenia działalności. Trzeba mieć na uwadze, że wymienione warunki powinny być spełnione również po stronie udziałowca tej spółki.

Art. 24m ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
„Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się, jeżeli na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) warunki określone w ust. 1 pkt 1–4 są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat”.

Wskazane warunki (konieczne do spełnienia, aby spółka została uznana za spółkę holdingową) powinny zatem być spełnione przez okres co najmniej dwóch lat. Począwszy od 1 stycznia 2023 roku na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw okres, w jakim należy posiadać udziały, aby skorzystać z preferencji, wynosi dwa lata i został podniesiony z obowiązującego wcześniej jednego roku.

Warunek powiązania kapitałowego spółki holdingowej

Jeden z aspektów warunkujących uzyskanie przez spółkę statusu spółki holdingowej to posiadanie bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej, przy czym warunek ten musi być spełniony nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat (w stanie prawnym na dzień wydania interpretacji indywidualnej obowiązywał okres jednego roku).

W interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD z 26 kwietnia 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że:

„[…] skoro jednym z warunków posiadania statusu spółki holdingowej (odpowiednio również spółki zależnej) jest nieprzerwane posiadanie przez okres co najmniej jednego roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej, który to warunek musi być spełniony już na dzień uzyskania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej, a nie dopiero po zbyciu udziałów tej spółki, to późniejsze posiadanie udziałów/akcji w ilości powyżej 10% nie skutkuje automatycznie możliwością skorzystania z ww. zwolnienia.

Przepisy rozdziału 5B ustawy o CIT, dotyczące opodatkowania spółek holdingowych, nie przewidują rozwiązań podobnych do zawartych w art. 22 ust. 4b, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia, w przypadku kiedy określony okres nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania dochodów”.

Krajowa spółka zależna i zagraniczna spółka zależna

Warunki konieczne do spełnienia, aby uznać spółkę za spółkę zależną lub zagraniczną spółkę zależną, określone zostały w art. 24m ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Krajowa spółka zależna oznacza spółkę zależną będącą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Spółka zależna jest natomiast spółką spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. co najmniej 10% udziałów (akcji) w jej kapitale posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa,
 2. (uchylony),
 3. nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,
 4. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 5. (uchylony).

Zagraniczna spółka zależna oznacza spółkę zależną będącą spółką, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ma osobowość prawną,
 2. podlega w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, i nie korzysta ze zwolnienia z tego opodatkowania,
 3. nie ma siedziby ani zarządu i nie jest zarejestrowana ani położona na terytorium lub w kraju:
  • wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2,
  • wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej,
  • z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Analogicznie jak w przypadku spółki holdingowej, wymienione warunki muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, aby spółka mogła zostać uznana za krajową spółkę zależną / zagraniczną spółkę zależną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów