0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna w Kodeksie pracy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od dawna zapowiadane zmiany w zakresie uregulowania pracy zdalnej w przepisach prawa pracy znalazły swoje potwierdzenie w projekcie z 19 maja 2021 roku o zmianie Kodeksu pracy. Wprowadzono tam sporo nowych rozwiązań, na które czekali zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Sprawdź, jak wygląda praca zdalna w Kodeksie pracy!

Wykonywanie pracy zdalnej

Pandemia koronawirusa znacznie zmieniła zasady współżycia społecznego. W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów międzyludzkich, celem niwelowania ryzyka zarażenia się Sars-Cov-2 wielu pracodawców zdecydowało się na wykonywanie pracy w formie zdalnej. W niedługim czasie po ogłoszeniu stanu epidemii pojawiły się podstawowe regulacje dotyczące tego rodzaju pracy, które znajdziemy w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z powszechnym już charakterem pracy zdalnej pojawiły się postulaty, aby wprowadzić regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązanie stałe w Kodeksie pracy. Wykonywanie pracy zdalnej ma być bowiem rozwiązaniem stosowanym w warunkach typowych, a nie tylko w okolicznościach nadzwyczajnych.

Jak została uregulowana praca zdalna w Kodeksie pracy?

W projekcie zmiany ustawy Kodeks pracy pojawił się cały rozdział poświęcony wyłącznie tematowi pracy zdalnej. Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych umożliwiających wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej.

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy to:

 1. zdefiniowanie pracy zdalnej;
 2. możliwość uzgodnienia przy zawieraniu umowy albo już w trakcie zatrudnienia, czy praca wykonywana będzie w formie zdalnej;
 3. nadanie pracodawcy prawa do polecenia wykonywania pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie;
 4. konieczność określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) lub w regulaminie ustalonym przez pracodawcę;
 5. umożliwienie wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin określający zasady wykonywania pracy zdalnej;
 6. wprowadzenie możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika – w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia;
 7. uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną oraz przyznanie stronom uprawnień do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i materiałów w pracy zdalnej;
 8. unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
 9. ustanowienie zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
 10. zagwarantowanie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;
 11. wprowadzenie szczególnych zasad w zakresie BHP;
 12. wyodrębnienie incydentalnej pracy zdalnej, do której z uwagi na jej szczególny charakter nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej;
 13. umożliwienie pracownikowi przekazywania wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dodatkowo należy wspomnieć, że praca zdalna zastąpi w całości telepracę.

Przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej w całości mają zastąpić dotychczasowe regulacje, które są stosowane wyłącznie w nadzwyczajnych warunkach, takich jak ogłoszony obecnie stan epidemii. Praca zdalna w Kodeksie pracy znajdzie swoje miejsce na stałe. Oczekujemy jedynie na informację o terminie wdrożenia takich rozwiązań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów