Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS - 2013

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia w 2013 roku

Tytuł składki Kwota  Numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
153,12 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne 261,73 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2013 r. wynosić będzie 1600 zł, wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2013 r. wyniesie zatem 480,00 zł, a składki:

Składka Stopa procentowa Wartość
emerytalna 19,52% 93,70 zł
rentowa 8,00% 38,4 zł
chorobowa 2,45% 11,76 zł
wypadkowa 1,93% 9,26 zł

Suma składek będzie wynosiła 153,12 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2012 r. wyniosło - 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

Okres 2013 rok
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2.908,13
Stawka % 9
Kwota (zł) 261,73
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 225,38

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku wynosi 261,73 zł. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 225,38.