0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura MOSS - wszystko co warto wiedzieć cz.2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Procedura MOSS jest ułatwieniem rozliczania podatku VAT z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób prywatnych z UE (z wyjątkiem Polski) nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej. Dla większej swobody i pewności korzystania z procedury MOSS warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami w zakresie jej wykorzystania. 

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzyły funkcjonującą do końca czerwca 2021 r. procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS). Więcej w temacie OSS omawiamy w artykule: VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce.

Procedura MOSS - rejestracja i rozliczenie VAT wyłącznie w jednym urzędzie w Polsce

W Polsce występuje tylko jeden właściwy urząd do spraw związanych z rejestracją i rozliczeniem VAT według procedury MOSS. Jest to Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
W ramach spraw realizowanych przez ww. urząd podatnik może przy pomocy formularza VIU-R (odpowiednik VAT-R):

 1. zarejestrować chęć korzystania z procedury MOSS obowiązkowo załączając oświadczenie o zgodności adresów siedziby, prowadzenia działalności z danymi zawartymi w formularzu VAT-R,
 2. zmienić lub zaktualizować dane identyfikacyjne firmy, nr rachunku bankowego czy adresy siedziby firmy lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. dokonać wyrejestrowania, czyli zakończenia korzystania z rozliczania VAT według procedury MOSS.

Zaistniałe zdarzenia podatnik zgłasza nie później niż 10. dnia miesiąca następnego po miesiącu wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń.

W tym samym terminie podatnik informuje ww. urząd skarbowy o tym, że chce od razu zostać włączony do procedury rozliczenia VAT według MOSS, tzn. od dnia wyświadczenia pierwszej usługi TNE na rzecz osób prywatnych.

Jeżeli tego nie zrobi, wówczas sama rejestracja spowoduje aktywację podatnika w procedurze MOSS od początku następnego kwartału kalendarzowego. Natomiast rozliczenie VAT według procedury MOSS podatnik składa elektronicznie również do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za pomocą formularza VIU-D, poprzez który podatnik ma możliwość:

 1. rozliczyć podatek VAT w deklaracjach wyłącznie kwartalnych (nie występują deklaracje miesięczne),
 2. dokonać korekty złożonej deklaracji.

Wszystkie sprawy i rozliczenia VAT w ramach VAT MOSS podatnik przesyła i odbiera elektronicznie. Warto też wspomnieć, że może do tego celu wykorzystać darmowy system MF e-Deklaracje.

Uwaga na obowiązek rozliczenia VAT przynajmniej w dwóch urzędach skarbowych

Podatnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którzy stosują szczególną procedurę rozliczenia podatku VAT według MOSS mają obowiązek składać tak jak do tej pory (krajowe) deklaracje JPK_V7 do dotychczasowego urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania. Dodatkowo, odrębnie mają obowiązek składać kwartalne deklaracje (MOSS) VIU-D do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, które stanowią deklarację uzupełniającą względem krajowych.

Procedura MOSS a stawki VAT

Podatnik świadczący usługi TNE na rzecz osób prywatnych UE spoza Polski ma obowiązek zastosować stawki VAT właściwe dla usług TNE dla kraju takiego odbiorcy. Należy podkreślić, że nie ma obowiązku wystawiania faktur dla osób prywatnych nieprowadzących żadnej działalności, jednak, jeżeli osoba taka będzie domagać się faktury to podatnika ma obowiązek ją wystawić w ciągu 3 miesięcy.

Ważne kwestie rozliczenia kwartalnego według procedury MOSS

Deklaracja VIU-D a numer UNR

Podatnik świadcząc usługi TNE na rzecz osób prywatnych składa elektronicznie, co kwartał kalendarzowy deklarację VIU-D, dla której urząd skarbowy nadaje jednorazowy numer UNR. Numer TNE jest bardzo ważny, dlatego, że podatnik dokonując płatności podatku VAT wynikającego z deklaracji VIU-D ma zawsze obowiązek podać unikatowy numer UNR przypisany do danej deklaracji VIU-D. Jeżeli jego nie ujmie w tytule płatności, wówczas musi się liczyć z okolicznością:

 1. nie odnotowania i nie rozliczenia danej zapłaty podatku VAT,
 2. potraktowania wpłaty podatku VAT bez numeru UNR, jako zaległość podatkową,
 3. zwrotem zapłaconej kwoty podatku VAT na konto podatnika.

Co ważne, deklaracja VIU-D zawiera łączną sumę netto świadczonych usług TNE na rzecz osób prywatnych oraz łączną sumę podatku VAT wyrażonego w EUR podzielonych według państwa odbiorcy UE oraz właściwych stawek VAT. Podatek VAT stanowi, zatem wyłącznie podatek VAT należny do zapłaty.

Zerowa deklaracja VIU-D

Bardzo ważną kwestią jest również obowiązek składania zerowych deklaracji kwartalnych.
Deklaracja VIU-D nie zawiera pól dla odliczenia podatku VAT naliczonego. Podatnik ma następujące możliwości w ramach odliczenia podatku VAT naliczonego dla świadczonych usług TNE na rzecz osób prywatnych:

 1. w Polsce na zasadach krajowych deklaracji,
 2. w kraju prywatnego odbiorcy, wówczas odliczenie podatku VAT dokonuje się na zasadach unijnego zwrotu VAT.

Termin składania deklaracji

Kwartalne deklaracje VIU-D podatnik składa do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale kalendarzowym obejmującym świadczone usługi TNE na rzecz osób prywatnych. W tym wypadku termin TNE nie ulega przesunięciu z uwagi na dni wolne, a zatem może on przypaść w niedzielę i w TNE dzień, jako ostateczny podatnik będzie zobowiązany złożyć deklarację. Zupełnie odmiennie sprawa wygląda, jeśli chodzi o zapłatę podatku, bowiem tutaj już funkcjonuje przesunięcie, co zobrazuje przykład.

Przykład 1.

Polski podatnik wypełnił deklarację VIU-D za 3 kwartał 2019r. Termin złożenia tej deklaracji to 20 październik 2019r. przypadający w niedzielę. Zatem podatnik ma obowiązek najdalej:

 1. 20 października 2019r. złożyć kwartalna deklarację VIU-D,
 2. 21 października 2019r. zapłacić podatek VAT należny wynikający z deklaracji VIU-D a przy przelewie obowiązkowo dopisać numer UNR deklaracji VIU-D (chyba, że jest zerowa).

Konta bankowe dla wpłat podatku VAT w banku urzędu skarbowego NBP O/O Warszawa:
-MOSS - dla płatności dokonywanych z Polski
84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 - rachunek prowadzony w walucie EUR
-MOSS - dla płatności dokonywanych z zagranicy
PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000
kod BIC: NBPLPLPW

Zmiana danych podatnika rozliczającego się przy pomocy procedury MOSS

Podatnik najpóźniej 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu zmiany danych lub wystąpienia zdarzeń skutkujących zmianami w danych identyfikacyjnych podatnika za granicą ma obowiązek złożyć aktualizację VIU-R.
Takimi zdarzeniami mogą być zmiany w zakresie:

 1. adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach członkowskich UE poza Polską,
 3. zmiany kraju identyfikacji z innego państwa UE na Polskę,
 4. zmiany państwa UE identyfikacji innego niż Polska, gdy podatnik korzystał tam z rozliczenie VAT według procedury MOSS przed zmianą na Polskę, jako kraj identyfikacji,
 5. zmian numeru identyfikacyjnego VAT, nadanego przez inne państwa UE, w których podatnik nie posiadał ani siedziby firmy ani stałego miejsca prowadzenia działalności,
 6. pozostałe zmiany powodujące niespełnieniem warunków dla korzystania z procedury MOSS w Polsce, jako kraju identyfikacji.

Przykład 2.

Polski podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje usługi elektroniczne polegające na zdalnym zarządzaniu systemami. Posiada on także stałe miejsce prowadzenia działalności na Słowacji. Polska z kolei jako kraj siedziby firmy jest krajem identyfikacji dla procedury MOSS, gdzie podatnik wcześniej zgłosił chęć rozliczenia VAT za jej pomocą. Podatnik chce otworzyć drugie stałe miejsce prowadzenia działalności w Niemczech a także zmienić adres stałego miejsca prowadzenia działalności, który będzie położony pod innym adresem ale nadal na terenie Słowacji.
Te zdarzenia wymagają elektronicznego wysłania zgłoszenia aktualizacyjnego:

 • zmiany adresu stałego miejsca prowadzenia działalności położonego po zmianie nadal na terenie Słowacji,
 • dodania drugiego stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Niemiec -za pomocą formularza VIU-R najdalej do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu zmiany.

Uwaga na wykreślenie z rejestru podatników korzystających z procedury MOSS

Warto wspomnieć, że polski prawodawca z góry określił sytuacje, w których Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wykreśli podatnika korzystającego z procedury MOSS. Są to przypadki, w których:

 1. podatnik zawiadomi ww. urząd o zaprzestaniu świadczenia usług TNE lub
 2. podatnik nie istnieje,
 3. mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem,
 4. podatnik przez okres ośmiu kolejnych kwartałów kalendarzowych nie świadczy usług objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, lub
 5. podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, lub
 6. systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej rozliczania VAT (nie złożenie deklaracji VIU-D za 3 ostatnie kwartały, brak zapłaty pełnej kwoty podatku VAT za 3 ostatnie kwartały, nie udostępnienie obowiązkowej ewidencji usług TNE oraz nie reagowanie na ponaglenia w wymienionych sprawach).

Na wydane postanowienie przez ww. urząd o wykreśleniu identyfikacji podatnika dla korzystania z procedury MOSS służy jeszcze zażalenie. Zaznaczyć należy, że postanowienie podatnik otrzyma także elektronicznie.
Podatnik, który chce zaprzestać korzystania z rozliczenia VAT według procedury MOSS ma obowiązek w ciągu 15 dni przed końcem kwartału poprzedzającego kwartał zaprzestania korzystania z procedury MOSS złożyć zawiadomienie o tym fakcie do drugiego US Warszawa-Śródmieście.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów