0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program partnerski a stawka ryczałtu - jak prawidłowo rozliczać przychody?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uczestniczenie w programach partnerskich, w których ramach uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za polecenie produktu, może odbywać się w oparciu na działalności gospodarczej. Omawianym w tym artykule zagadnieniem jest program partnerski a stawka ryczałtu jaką należy zastosować.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a stawki podatku

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy PIT przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca złoży skuteczne zawiadomienie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (co do zasady w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pierwszego przychodu w roku podatkowym), to może podatek z działalności gospodarczej opłacać tylko od uzyskanego przychodu.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). 

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. 

Ustawa o zryczałtowanym podatku określa różne stawki podatku w zależności od tego, z jakim rodzajem działalności usługowej mamy do czynienia. Katalog stawek podatkowych został określony w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

Przychody z tytułu afiliacji internetowej – czyli z tytułu wynagrodzenia za polecenie w ramach programów partnerskich – nie zostały wprost wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku stanowiącym o stawkach ryczałtu.

Program partnerski na zasadzie poleceń a działalność usługowa w zakresie handlu

W przypadku, gdy przedsiębiorca uczestniczy w programie partnerskim, w którego ramach otrzymuje wynagrodzenie za polecenie określonego produktu, pojawia się pytanie, czy w takim przypadku można zastosować 3-procentową stawkę podatku przewidzianą dla działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku).

W tym miejscu zauważmy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Powyższe oznacza, że otrzymane wynagrodzenie za polecenie produktu w ramach afiliacji internetowej nie podlega opodatkowaniu według stawki 3%. W tym bowiem wypadku podatnik nie nabywa towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Nie staje się bowiem właścicielem towarów na żadnym etapie.

Dla wynagrodzenia w ramach programu partnerskiego za polecenie nie jest możliwe zastosowanie 3-procentowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ nie jest to działalność usługowa w zakresie handlu.

Program partnerski a stawka ryczałtu

Jak wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku, stawka podatku 8,5% ma zastosowanie do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8. W tych wszystkich przypadkach, gdy nie jest wprost określona stawka podatku, należy zatem kierować się stawką podatku wskazaną w przywołanym przepisie, tj. stawką 8,5%.

Z treści interpretacji indywidualnych wynika, że dla afiliacji internetowej i generowanych z tego tytułu przychodów zastosowanie będzie mieć ww. stawka 8,5%. 

Przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z 23 maja 2023 roku (nr 0114-KDIP3-1.4011.291.2023.2.KF), wskazał, że usługi związane z afiliacją mogą być opodatkowane 8,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W powyższej interpretacji przyjęto, że usługi afiliacji w ramach programu partnerskiego mieszczą się w grupowaniu PKWiU 63.11.20, tj. Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem w sprawie PKWiU. 

Podobnie też Dyrektor KIS w interpretacji z 25 lutego 2022 roku (nr 0115-KDIT1.4011.862.2021.2.MK) odnosił się do przypadku podatnika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychód, jeżeli potencjalny kupujący kliknie specjalnie zmodyfikowane hiperłącze (link internetowy) i kupi dany przedmiot w sklepie internetowym. Podatnik nie zajmuje się procesem płatności, wysyłką, reklamacjami i innymi czynnościami niezbędnymi do prowadzenia sklepu internetowego, ich właścicielami są bowiem przedsiębiorstwa zlokalizowane w Chinach. Wnioskodawca jest członkiem programów afiliacyjnych. Zadaniem podatnika jest wyłącznie reklamowanie danego produktu i zachęcanie do jego zakupu potencjalnego klienta. 

W odpowiedzi na pytanie podatnika Dyrektor KIS wskazał:

„W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symbolu PKWiU: 63.11.20 – Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług mogą być opodatkowane 8,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznych”.

Podkreślić należy, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody z różnych tytułów, to na mocy art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W rezultacie, jeżeli podatnik uzyskuje przychody również z innych źródeł niż wynagrodzenie za polecenie w ramach programów partnerskich, to nie jest wykluczona konieczność zastosowania innych stawek niż 8,5%.

W ocenie organów podatkowych dla przychodów z tytułu poleceń w ramach programów partnerskich właściwa stawka podatku dla przedsiębiorców w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

W świetle powyższego należy wskazać, że wynagrodzenie z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim obejmuje bonusy za polecenie w ramach programów partnerskich, stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu 8,5-procentową stawką ryczałtu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów