0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychód pracowniczy - co się do niego zalicza?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy, którzy dokonują różnego rodzaju świadczeń na rzecz swoich pracowników, zobowiązani są obliczać i pobierać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Należy mieć bowiem na względzie, że świadczenia na rzecz pracowników nie ograniczają się jedynie do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wobec tego co oprócz wynagrodzenia stanowi przychód pracowniczy? Wyjaśniamy poniżej.

Przychód pracowniczy z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

Jeśli pracownik wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, nie ponosząc z tego tytułu kosztów, to uzyskuje nieodpłatne świadczenie. Świadczenie to stanowi dla pracownika przychód, który należy opodatkować.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość tego przychodu ustala się za pomocą ryczałtu kwotowego. Przychód pracownika, który użytkuje samochód służbowy w celach prywatnych wynosi:

  • 250 zł miesięcznie - w przypadku, gdy wykorzystywany jest samochód o pojemności do 1600 cm3

  • 400 zł miesięcznie - w przypadku, gdy wykorzystywany jest samochód o pojemności powyżej 1600 cm3

Należy mieć także na uwadze, że wartość przychodu pracownika z tego tytułu uzależniona jest również od liczby dni, w których samochód ten będzie wykorzystywany do celów prywatnych. Jeśli samochód służbowy wykorzystywany jest dla celów prywatnych tylko przez część miesiąca, to wartość świadczenia za każdy dzień ustalana jest w wysokości 1/30 kwoty przychodu uzależnionej od pojemności silnika.

Przykład 1.

W listopadzie pracodawca udostępniał nieodpłatnie swojemu pracownikowi samochód służbowy, który wykorzystywany był na cele prywatne przez okres 15 dni. Pojemność silnika pojazdu wynosi 2000 cm3.

Jeśli pracownik będzie wykorzystywał samochód w celach prywatnych, to powstanie u niego przychód ze stosunku pracy w wysokości:

400 zł : 30 dni = 13,33 zł - wartość przychodu za 1 dzień użytkowania samochodu

13,33 zł * 15 dni = 199,95 zł - łączny przychód za listopad z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu na cele prywatne.

Jak wynika z powyższego, pracownik, który wykorzystuje w celach prywatnych służbowy samochód, uzyskuje przychód w zryczałtowanej wysokości. Wówczas od tak ustalonego przychodu pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Wartość przychodu pracowniczego uzyskanego z tego tytułu należy doliczyć do innych przychodów uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Przychód pracowniczy z tytułu sfinansowania pracownikom kart MultiSport

Karta MultiSport umożliwia korzystanie z wielu różnych świadczeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Karty te stanowią system motywacyjny dla pracowników. Pracodawcy nabywają karty MultiSport i dają je bądź odsprzedają pracownikom. Ich wartość sfinansowana przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak w zależności od sposobu sfinansowania zakupu różne są skutki w podatku dochodowym przekazania kart.

Pracodawca zazwyczaj pokrywa zakup kart MultiSport z własnych środków bądź ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przychód pracowniczy z tego tytułu pod pewnymi warunkami może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy:

  • wartość przychodu z tytułu otrzymanej karty MultiSport oraz pozostałych świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych w tym zakresie przez pracownika w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 380 zł oraz

  • świadczenie to zostało w całości pokryte ze środków ZFŚS bądź funduszy związków zawodowych.

Natomiast w sytuacji, gdy zakup kart MultiSport zostanie sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, to z tytułu tego świadczenia konieczne jest naliczenie podatku dochodowego. Wówczas przychód ten pracodawca dolicza do pozostałych składników wynagrodzenia za pracę i pobiera z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Przychód pracowniczy z tytułu pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin

Jako system motywacyjny pracodawcy coraz częściej zapewniają swoim pracownikom pakiety medyczne, które uprawniają do korzystania z określonych usług medycznych.

Zgodnie z wieloma wydanymi interpretacjami indywidualnymi koszty ponoszone przez pracodawcę w celu pokrycia kosztów pakietów medycznych dla pracowników (również w części obejmującej dodatkowe świadczenia wykraczające poza podstawowy zakres medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowia) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2012 r., znak ILPB3/423-601/11-2/JG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2010 r., znak  IBPBI/2/423-1160/10/PC. Przy czym bez względu na to, czy pracownik skorzysta z usług medycznych zapewnionych w ramach pakietu, czy też nie nie ma wpływu na zaliczenie tego typu wydatków do kosztów podatkowych przez pracodawcę.

Zazwyczaj umowa dotycząca opieki medycznej zawierana pomiędzy daną placówką medyczną a pracodawcą konstruowana jest w ten sposób, że placówka zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do świadczenia usług, zaś pracodawca deklaruje, że w zamian za tę gotowość co miesiąc będzie wpłacał określoną kwotę z tego tytułu. Przy czym pracodawca zobowiązany jest do wpłacania ustalonej kwoty bez względu na to, czy pracownik będzie korzystał z opieki medycznej, czy też nie.

Pakiet medyczny finansowany przez pracodawcę stanowi przychód pracowniczy z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten powstaje u pracownika z chwilą otrzymania uprawnień do korzystania z tych usług. Tutaj również nie ma znaczenia fakt, czy pracownik faktycznie korzysta z oferowanych usług.

Podsumowując, jest wiele sposobów na motywowanie pracowników do pracy. Jednak większość tego typu świadczeń będzie powodować powstanie przychodu po stronie pracownika, od którego należy naliczyć i zapłacić podatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów