0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rezygnacja z wpłat do PPK - deklaracja traci ważność z końcem lutego 2027

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.) – dalej „ustawa o PPK” – przewidują automatyczne zapisywanie do PPK osób zatrudnionych, w cyklach czteroletnich. Czy rezygnacja z wpłat do PPK jest konieczna? Wyjaśniamy!

Kto może być uczestnikiem PPK?

W myśl art. 2 pkt 18 i 33 ustawy o PPK uczestnikami PPK, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, mogą być osoby zatrudnione, do których zalicza się:

a) pracowników, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1309), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy,
b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 Kodeksu pracy,
c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r., poz. 648),
d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
f)   osoby wskazane w lit. a–d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, 1079, 1115, 1265 i 1933).

Dobrowolność uczestnictwa w PPK

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PPK uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoba zatrudniona nie może być nierówno traktowana ze względu na to, że jest ona albo nie jest uczestnikiem PPK. Stosuje się do niej odpowiednio przepisy art. 183a § 1–5 Kodeksu pracy, nakazujące równe traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oraz niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w tym w szczególności poprzez działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, czy też niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Rezygnacja z wpłat do PPK

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. O złożeniu wspomnianej deklaracji podmiot zatrudniający musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, poinformować wybraną instytucję finansową.

Konsekwencją złożenia deklaracji jest niedokonywanie wpłat za uczestnika PPK,  począwszy od miesiąca, w którym złożył on deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

Przykład 1.

5 stycznia 2022 roku uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK. W związku z tym podmiot zatrudniający, począwszy od stycznia 2022 roku, zaprzestał dokonywania wpłat do PPK za tę osobę. Uczestnik PPK, który zadeklarował rezygnację, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu, w formie pisemnej, wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. W takim przypadku wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (art. 23 ust. 2–4, 10 i 11 ustawy o PPK).

Wzór deklaracji

Zgodnie z wzorem wprowadzonym na mocy § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1102 ze zm.) deklaracja powinna zawierać:

  • dane dotyczące uczestnika PPK: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
  • nazwę podmiotu zatrudniającego;
  • oświadczenie uczestnika PPK: Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:

1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji);

2) nieotrzymywania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215, z późn. zm.);

3) nieotrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzenia;

  • datę i podpis uczestnika PPK;
  • datę złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu.

Czteroletni cykl dokonywania tzw. autozapisu

Co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu za niego wpłat, poczynając od 1 kwietnia (tzw. autozapis). Wpłaty realizowane są w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane przez podmiot zatrudniający.

Uczestnik PPK może jednak ponownie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu kolejną deklarację o rezygnacji (art. 23 ust. 5 i 6, art. 28 ust. 2 i 4 ustawy o PPK).

28 lutego 2027 roku tracą ważność złożone przed tym dniem deklaracje o rezygnacji z wpłat do PPK, a 1 kwietnia 2027 roku nastąpi autozapis do PPK osób, które tych deklaracji nie ponowią.

Przykład 2.

Pracownik nie ponowił deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK po 28 lutego 2027 roku, w związku z tym od wynagrodzenia za marzec 2027 roku podmiot zatrudniający obliczy i pobierze wpłaty do PPK oraz przekaże je instytucji finansowej w terminie do 15 kwietnia 2027 roku.

Kryterium wieku

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed 1 kwietnia, wynikającym z czteroletniego cyklu dokonywania autozapisu, ukończył 70. rok życia. Natomiast za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed 1 kwietnia (dniem autozapisu), ukończył 55. rok życia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK, złożony do ostatniego dnia lutego (art. 23 ust. 8 i 9 ustawy o PPK).

Przykład 3.

Osoba zatrudniona złożyła deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK 30 czerwca 2026 roku. 20 grudnia 2026 roku ukończyła 55 lat. W związku z tym nie jest ona objęta automatycznym zapisem do PPK, skutkującym dokonywaniem wpłat do PPK od 1 kwietnia 2027 roku. Postanowiła jednak stać się uczestnikiem PPK i w tym celu 28 lutego 2027 roku złożyła wniosek o objęcie jej wspomnianymi wpłatami. Wskutek tego podmiot zatrudniający rozpocznie od 1 kwietnia 2027 roku realizowanie wpłat.

Podsumowując, mechanizm autozapisu do PPK w cyklach czteroletnich wymaga od osób zatrudnionych, które konsekwentnie nie chcą uczestniczyć w PPK, ponawiania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Deklaracji takich nie muszą jednak ponawiać osoby, które ukończyły 55. rok życia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów