0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie dofinansowania z WUP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Epidemia koronawirusa spowodowała, że pracodawcy stanęli w obliczu sytuacji kryzysowej. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła jednak rozwiązania, które miały na celu ochronę miejsc pracy. Wielu pracodawców złożyło do urzędu pracy wnioski o dofinansowanie. Podmioty, które je otrzymały, mają obowiązek rozliczyć się z urzędem. Jak powinno wyglądać rozliczenie dofinansowania z WUP? Wyjaśniamy w artykule! 

Dofinansowanie z WUP – zasady 

Wszyscy przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19, mogli złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP dla pracowników. Mogli w ten sposób zdobyć środki na wypłaty, ale tylko dla tych, którzy nie zostali objęci:

 • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Tarcza 4.0 wprowadziła od lipca 2020 roku nową możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników – ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP, nawet jeżeli w zakładzie pracy nie nastąpił przestój ani też nie obniżono etatów. Wnioski można było kierować elektronicznie do właściwego dyrektora wojewódzkiego  urzędu pracy. 

Etapy rozliczenia dofinansowania

Rozliczenia złożonych przez przedsiębiorców wniosków były przeprowadzone dwuetapowo.

Urzędy dokonywały: 

 • wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie przekazanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem, polegającej w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych przez podmioty oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków;
 • końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie przekazanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP.

Przyznane dofinansowanie było wypłacane w transzach. W praktyce przedsiębiorca, który dostał dofinansowanie na 3 miesiące, otrzymał 3 wpłaty z urzędu w cyklach miesięcznych.

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania z WUP

Przedsiębiorca korzystający z dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy ma obowiązek wniosek rozliczyć. W tym celu powinien złożyć do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenie, przez okres pobierania tych świadczeń.

Sprawozdanie składa się do 30 dni po upływie okresu objętego dofinansowaniem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy środki zostały wypłacone po zakończeniu miesiąca, za które były należne, w tym przypadku termin 30 dni liczony jest od następnego dnia.

Przykład 1.

Firma ABC skorzystała z dofinansowania z FGŚP. Ostatnia transza dofinansowania za wrzesień wpłynęła na konto 7 września. Firma ta powinna rozliczyć dofinansowanie do 30 października 2020 roku. 

Najważniejszym dokumentem do rozliczenia jest formularz pn. „Rozliczenie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP”.

Formularz ten obejmuje tabelę z rzeczywistym dofinansowaniem na poszczególne tytuły i miesiące. Ponadto zawiera szereg oświadczeń składanych przez rozliczającego pomoc. Formularz rozliczeniowy dostępny jest w formie elektronicznej i składa się go poprzez www.portal praca.gov.pl: 

Po upływie okresu pobierania świadczeń z FGŚP przedsiębiorca powinien złożyć do WUP także następujące dokumenty: 

 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, na którego podstawie podmiot złożył wniosek;
 • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy; 
 • wyciąg bankowy obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia;
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy;
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.

Jak dostarczyć dokumenty do WUP?

Dokumenty należy przesłać do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, wybierając jedną z form:

 • dla podmiotów, które składały wnioski w wersji elektronicznej (w portalu praca.gov.pl): poprzez stronę www.praca.gov.pl – wchodząc na własne konto i korzystając w odniesieniu do konkretnego wniosku z opcji „kontynuuj korespondencję", a następnie wybierając „Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (VIA-WOMPR)”;
 • dla pracodawców którzy składali wnioski w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy (z zastrzeżeniem, aby formularz rozliczeniowy (plik o nazwie „kalkulator") został przekazany w formie elektronicznej, np. na płycie CD bądź na pendrive)

lub

 • poprzez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2

W ramach rozliczenia należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z zapisami umowy na rachunek, z którego beneficjent otrzymał środki. Zwrotu dokonuje się w terminie tożsamym ze złożeniem rozliczenia, a w jego tytule należy wpisać „rozliczenie umowy nr ……../CV-19/……., NIP ……………”.

Podmiot rozliczający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Środki FGŚP są dopłatą do kwoty wynagrodzenia ustalonego we wniosku na dzień jego złożenia. Jeśli nie zostały wykorzystane na jednego pracownika, nie można ich przenieść na innego. 

Rozliczenie dofinansowania z WUP – podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dofinansowania na ochronę miejsc pracy, mają obowiązek się z niego rozliczyć. Informacje zawarte w formularzu oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji. Formularz rozliczeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Na rozliczenie każdy przedsiębiorca ma 30 dni od momentu otrzymania ostatniej transzy dofinansowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów