0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednoczesne zwolnienie ze składek i dofinansowanie do wynagrodzeń jest niemożliwe!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kryzys spowodowany epidemią spowodował, że wiele firm zatrudniających pracowników skorzystało z pomocy zaproponowanych przez rząd i dzięki temu utrzymało zatrudnienie. Zwolnienie ze składek i dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP to najbardziej popularne dofinansowania, z których skorzystali przedsiębiorcy. 8 października na stronie Rzecznika MŚP zostały wydane objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy.

Zwolnienie ze składek i dofinansowanie do wynagrodzeń  przepisy

Zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wprowadzono w art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19. Na jego podstawie firmy mogły być zwolnione z opłacania składek na okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj).

Natomiast dofinansowania na ochronę miejsc pracy reguluje art. 15g ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy. Pomoc ta wypłacana była w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Przepisy tarczy wprost nie regulowały, czy można korzystać z obu tych form wsparcia jednocześnie. Sam Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wskazywał na brak jasnej wykładni prawnej w tej kwestii. Dlatego zwrócił się on do resortu pracy o objaśnienia w tej sprawie.

Jednoczesne zwolnienie ze składek i dofinansowanie do wynagrodzeń niemożliwe!

Na stronie Rzecznika MŚP zostały opublikowane objaśnienia prawne wydane przez MRPiPS w zakresie możliwości jednoczesnego korzystania z tych dwóch form wsparcia.

Jak czytamy w piśmie:

„[…]w przypadku. gdy uzyskano pomoc na podstawie art. 31zo  ust. 1 albo 1a specustawy COVID-19 w postaci zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, wymienionych w ww. przepisach na okres 3 miesięcy, brak jest możliwości przyznania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych na podstawie art. 15g ust 2 ww. ustawy  w zakresie takiego samego tytułu wypłaty, ty. przyznania środków funduszu na opłacenie składek tych samych pracowników ma na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy."
W objaśnieniach wskazano, że instrumenty te mają charakter konkurencyjny i to po stronie przedsiębiorcy leży wybór jednego, najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania. Natomiast według resortu pracy nie ma możliwości kumulatywnego korzystania przez przedsiębiorcę z ww. instrumentów pomocy dla tego samego pracownika w zakresie tego samego tytułu wypłat.

Ministerstwo wskazuje także, że występując z wnioskiem o udzielenie wsparcia na podstawie art. 15g, przedsiębiorca składał we wniosku oświadczenie o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie. Dlatego jeśli złożył on oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym, środki FGŚP powinny zostać przyznane w prawidłowej wysokości. Nie będą więc występowały sytuacje wezwań o zwrot środków przyznanych w nadmiernej wysokości.

Odpowiedź ministerstwa odnosi się do przykładowych sytuacji zaprezentowanych przez rzecznika. Jednak obecnie nie ma dostępnego pisma, w którym można dokładnie zapoznać się z tymi sytuacjami, a tym samym poprawnie zinterpretować objaśnienia ministerstwa. Dlatego każdy z przedsiębiorców powinien dokładnie przeanalizować pomoc, jaką otrzymał i czy we wnioskach wskazał prawidłowe dane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów