0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie pakietów medycznych dla pracowników i członków rodzin

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin jest powszechnie stosowanym benefitem, mającym na celu pozyskanie nowych pracowników oraz utrzymanie obecnych. Sprawdźmy, czy wydatki na pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności, jak przebiega rozliczenie pakietów medycznych oraz czy mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. 

Dofinansowanie do pakietów medycznych dla pracowników i członków rodzin a koszt podatkowy

Benefity to dodatkowe świadczenia dla pracowników. Prywatna opieka medyczna świadczona w ramach sieci placówek prywatnych to 1 z tych benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. Zazwyczaj pracownicy mają możliwość zgłoszenia do prywatnego ubezpieczenia także członków rodziny czy partnera.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jeżeli dany wydatek nie został wskazany w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, to w celu stwierdzenia, czy może zostać zaliczony do kosztów podatkowych, należy ocenić go pod kątem celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów lub zabezpieczenia, lub zachowania źródła przychodów. Między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, czyli poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Koszty uzyskania przychodów mogą pozostawać w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami lub w związku pośrednim, o ile zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Wydatki z tytułu dofinansowania pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin, jako dodatkowy benefit mają na celu pozyskanie nowych pracowników, utrzymanie obecnych, zmotywowanie pracowników do efektywnego wykonywania obowiązków czy ograniczenie absencji w pracy poprzez dbałość o zdrowie pracowników. Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę z tytułu ubezpieczenia medycznego dla pracowników i członków ich rodzin w części finansowanej przez przedsiębiorcę spełniają warunek zawarty w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, czyli są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie zostały wyszczególnione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a więc w art. 23 tej ustawy.

Rozliczenie pakietów medycznych dla pracowników a podatek VAT

Możliwość skorzystania z pakietów medycznych przez pracowników i członków ich rodzin zazwyczaj wiąże się z częściową odpłatnością za prywatną opiekę medyczną. Część finansowana przez pracownika jest wówczas potrącana z jego wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy dofinansowanie pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, odniesiemy się do zapisów zawartych w ustawie o VAT. Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.210.2020.2.RG) z 28 maja 2020 roku dotyczy opodatkowania podatkiem VAT czynności współfinansowania pakietów medycznych na rzecz pracowników.

Wnioskodawcą jest spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem, będąca czynnym podatnikiem VAT. Mając na uwadze chęć pozyskania najlepszych specjalistów, a także utrzymania oraz zmotywowania obecnych pracowników do pracy, Spółka zamierza zawrzeć z instytucją finansową umowę „grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S” we własnym imieniu, ale na rachunek swoich pracowników. Spółka zamierza przyznać pracownikom pakiety medyczne, po cenach niższych niż detaliczne. Pracownik, który przystąpi do ww. ubezpieczenia grupowego, będzie uprawniony do korzystania z usług medycznych objętych tym ubezpieczeniem. Objęcie pracowników oraz członków ich rodzin opieką medyczną w ramach pakietów medycznych jest dla nich w pełni dobrowolne, a wszyscy pracownicy spółki będą uprawnieni do korzystania z pakietów medycznych na takich samych zasadach. Miesięczna składka poszczególnych pakietów medycznych jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pakietu. W każdym przypadku spółka będzie partycypować w kosztach pakietu medycznego i pokryje część ceny danego pakietu w wymiarze 71,30 zł netto. Pozostała kwota, tj. różnica pomiędzy kosztem (ceną) danego pakietu medycznego a częścią finansowaną przez spółkę, będzie pokrywana przez pracownika.

Spółka jako ubezpieczający będzie opłacała na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych z częstotliwością miesięczną (częściowo je finansując) oraz będzie wykonywała obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne. Wartość świadczenia w postaci pakietu medycznego w części finansowanej przez spółkę, będzie stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, od którego odprowadzone zostaną zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca zadał pytanie, czy współfinansowanie przez wnioskodawcę pakietów medycznych na rzecz pracowników, partnerów oraz członków rodzin pracowników stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (odsprzedaż usług ubezpieczeniowych), a w konsekwencji wnioskodawca powinien uwzględnić je w swoich rozliczeniach podatku od towarów i usług.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez wnioskodawcę i potwierdził, że współfinansowanie przez wnioskodawcę pakietów medycznych na rzecz pracowników, partnerów oraz członków rodzin pracowników nie stanowi odpłatnego świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, stwierdzając, co następuje:

„Spółka, zawierając umowę ubezpieczenia do korzystania ze świadczeń w ramach Pakietu Medycznego dla pracowników, partnera pracownika bądź członków rodziny pracownika i następnie przekazując do ubezpieczyciela pobrane składki wraz z dofinansowaniem, nie będzie dokonywała świadczenia usług na rzecz pracowników z tytułu zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia, a także z tytułu przekazywania miesięcznych składek na rachunek ubezpieczyciela. Rola Spółki jako ubezpieczającego – jak wynika z okoliczności sprawy – sprowadza się jedynie do pobrania składki od ubezpieczonych i przekazania jej na konto ubezpieczyciela, przy czym część składki należnej od pracowników będzie finansowana przez Spółkę. Składki należne będą ubezpieczycielowi w zamian za nabywane przez pracowników usługi ubezpieczenia, w którego ramach – jako osoby ubezpieczone – otrzymają tzw. pakiety medyczne. Z tytułu zawarcia umowy »grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S« Spółka nie będzie otrzymywała od instytucji finansowej żadnego wynagrodzenia.

W świetle powyższego, w opisanej sytuacji, Spółka nie będzie zatem świadczyć żadnych usług na rzecz pracowników. W sytuacji, gdy rola Spółki ograniczy się jedynie do czynności pobrania od ubezpieczonego pracownika i przekazania ubezpieczycielowi pobranej opłaty wraz z dofinansowaniem, stwierdzić należy, że samo pobranie i przekazanie tych opłat nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy objętych zakresem pytania, należy wskazać, iż współfinansowanie przez Wnioskodawcę Pakietów Medycznych na rzecz pracowników (partnerów oraz członków rodzin pracowników) nie będzie stanowiło podlegającego opodatkowaniu świadczenia usług, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględniania ich w rozliczeniach podatku od towarów i usług”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów