Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 1) - Formy organizacyjne i prawne

12 - Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

W polu 12 nowy przedsiębiorca wpisuje datę rozpoczęcia działalności. Poprzez złożenie druku CEIDG-1 przedsiębiorca automatycznie zostanie zgłoszony do ZUS jako płatnik składek.

Ważne!

CEIDG-1 służy jedynie do zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek, jednak nie uprawnia go do ubezpieczenia. Przedsiębiorca powinien w ciągu 7 dni od daty założenia działalności wypełnić i złożyć w ZUS druk ZUS ZUA.

 

rozpoczęcie działalności gospodarczej

13 - Dane dla potrzeb KRUS

Ta część wniosku jest przeznaczona dla osób zakładających pozarolniczą działalność gospodarczą, będąc jednocześnie rolnikiem i zamierzających nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Nowy przedsiębiorca może zdecydować się na pozostanie ubezpieczonym w ramach KRUS. W tym celu w rubryce 13 należy wprowadzić dane właściwej jednostki terenowej KRUS i zaznaczyć odpowiednio wybrane pola.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

14, 15, 16 - części te nie dotyczą nowych przedsiębiorców. Wypełnia się je jedynie podczas zawieszenia, wznowienia lub likwidacji działalności.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

17 - Informacja dotycząca naczelników urzędu skarbowego

W tej części wniosku przyszły przedsiębiorca wskazuje informacje o odpowiednich naczelnikach urzędów. Znajdują się tu trzy pozycje, jednakże nie zawsze wypełnienie wszystkich będzie obowiązkowe. Aby prawidłowo wypełnić tę rubrykę podatnik musi przede wszystkim ustalić, jaki jest właściwy dla niego naczelnik urzędu skarbowego do spraw ewidencji podatników. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustalany ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jeśli okaże się, że jest to naczelnik inny niż wprowadzony w polu 17.1, przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia także pola 17.2. W innym przypadku pozycję tę należy pozostawić pustą.

Miejsce na wpisanie poprzedniego naczelnika urzędu nie dotyczy osób, składających wniosek zgłaszających nowo utworzoną firmę.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

18 - Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Ta część wniosku jest niezwykle istotna, bowiem tutaj podatnik deklaruje, z jakiej formy opodatkowania będzie korzystał. Do wyboru ma cztery:

  • zasady ogólne,

  • podatek liniowy,

  • ryczałt,

  • karta podatkowa.

Opis poszczególnych form opodatkowania znajduje w jednej z kolejnych części cyklu.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

19 - Forma wpłaty zaliczki

W tym miejscu przedsiębiorca wskazuje formę wpłaty zaliczki: miesięcznie lub kwartalnie. Trzecia opcja - uproszczona zaliczka na podatek dochodowy dotyczy podmiotów istniejących na rynku.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

20 - Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

Pole to musi wypełnić każdy nowy przedsiębiorca, bowiem deklaruje w nim formę ewidencji, w jakiej będzie prowadzona księgowość firmy:

  • księgi rachunkowe - czyli księgowość pełna,

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne lub podatek liniowy),

  • ewidencja przychodów (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Należy pamiętać, że pomimo iż dane zgłoszeniowe trafiają również do urzędu skarbowego, w samym urzędzie należy czasem potwierdzić założenie wybranej ewidencji np. prowadzenia KPiR.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

21 - Dane podmiotu rachunkowego podmiotu

Pole to podlega wypełnieniu jedynie wówczas, gdy podatnik zleci prowadzenie księgowości np. biuru rachunkowemu. Natomiast gdy zdecyduje się na jej samodzielne prowadzenie, pole to należy pozostawić puste.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

22 - Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na samodzielne prowadzenie księgowości swojej firmy w części 22 zaznacza odpowiednie pole (w zależności od tego, czy dokumentację przechowuje w miejscu zamieszkania (04), zameldowania (05), siedzibie działalności (10) lub w innym miejscu prowadzenia działalności (11)). Natomiast gdy przedsiębiorca zdecydował się powierzyć swoją dokumentację biuru rachunkowemu w części 22 wpisuje dane tego podmiotu.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

23, 24, 25 - Szczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej

W sytuacji, gdy podatnik prowadzi zakład pracy chronionej, zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości i/lub działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiednio wybranych rubryk.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

26 - Dane spółek cywilnych

Część 26 druku jest kontynuacją części 25. W niej przedsiębiorca uzupełnia dane spółki cywilnej, której jest wspólnikiem. Gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia w tym miejscu danych większej liczby spółek, należy wykorzystać załącznik CEIDG-SC, oznaczając w podstawowym wniosku pozycję “Kontynuacja w załączniku CEIDG-SC”.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest wspólnikiem żadnej spółki cywilnej, powinien w rubryce 26 zaznaczyć opcję “Nie zawarłem umów spółek cywilnych”.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

27 - Informacja o małżeńskiej wspólnocie majątkowej

W części tej wnioskodawca uzupełnia informację o tym, czy wiąże go z małżonkiem wspólność majątkowa oraz podaje datę, jeżeli taka wspólność ustała w trakcie wykonywania działalności gospodarczej (rozdzielność majątkowa).

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

28 - Rachunki bankowe przedsiębiorcy

W tym miejscu należy przedstawić informacje na temat wszystkich kont, które są lub będą związane z działalnością gospodarczą.