Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 8) - Wybór formy opodatkowania

Karta podatkowa

Czym jest karta podatkowa?

Jest to zryczałtowana forma opodatkowania dochodu. Jej cechą charakterystyczną jest to, że wysokość płaconego podatku nie ma nic wspólnego z faktycznie osiąganym dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej.

Karta podatkowa - stawki podatku

Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana. Zależy między innymi od:

 • liczby ludności miejscowości, w której działalność będzie prowadzona;
 • wielkości zatrudnienia;
 • rodzaju wykonywanych usług;
 • wieku podatnika (gdy podatnik ukończy 60 lat, naczelnik urzędu skarbowego może - na wniosek podatnika - obniżyć stawkę karty podatkowej o 20%);
 • rozmiaru działalności podatnika itp.

Wybór formy opodatkowania - karta podatkowa - dla kogo jest przeznaczona?

Taka forma opodatkowania dochodu przeznaczona jest dla podatników, którzy prowadzą jeden ze ściśle określonych rodzajów działalności, np.:

 • usługową lub wytwórczo-usługową przy określonym zatrudnieniu;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułów spożywczych, kwiatów i artykułów nieżywnościowych (z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami i motocyklami oraz artykułów nieżywnościowych objętych koncesją);
 • gastronomiczną - ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu do 1,5%;
 • w zakresie usług transportowych wykonywaną przy użyciu jednego pojazdu;
 • w zakresie usług rozrywkowych;
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach - ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu do 1,5%;
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych;
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Pełna lista działalności mogących korzystać z karty podatkowej znajduje się w art. 23 ust. 1 Ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jak wybrać kartę podatkową?

Rozpoczęcie działalności w trakcie roku wymaga od przedsiębiorcy złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dany rok podatkowy jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Wniosek taki należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika (PIT-16) lub dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W sytuacji gdy podatnik, który wcześniej był opodatkowany w formie karty podatkowej, do dnia 20-tego stycznia nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, uważa się, że prowadzi w dalszym ciągu działalność podatkową w tej formie.

Podatnik chcący zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową musi zgłosić ten fakt do dnia 20-tego stycznia roku podatkowego (PIT-16).

Karta podatkowa - usługi specjalistyczne

Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej nie może korzystać z usług osób zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz usług oferowanych przez innych przedsiębiorców, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Należy przez to rozumieć czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony przez podatnika zakres działalności, niezbędne do wykonania wyrobu lub świadczenia usługi przez tego podatnika.

Karta podatkowa - limit zatrudnienia

Podatnik (lub spółka cywilna) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na karcie podatkowej nie może przekroczyć limitu zatrudnienia określonego w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Do liczby pracowników wlicza się osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.

Nie wlicza się natomiast:

 • członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie, gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko członków rodziny jednego ze wspólników,
 • osób zatrudnionych w celu nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy - na równi traktowani są uczniowie szkół średnich oraz studenci, zatrudnieni w okresie wakacji letnich i zimowych,
 • pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,
 • osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,
 • nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 1 roku,
 • łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów - zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.