Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 8) - Wybór formy opodatkowania

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ważnymi decyzjami, np. dotyczących formy opodatkowania. Przyszły przedsiębiorca jest zobligowany do jej wskazania już podczas rejestracji firmy na druku CEIDG-1.

Ustawodawca co do zasady wyróżnia cztery zasadnicze formy opodatkowania dochodów jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej osób fizycznych:

 • zasady ogólne;
 • podatek liniowy;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Na czym polegają zasady ogólne?

Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej. Dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami:

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW = DOCHÓD

Wybór formy opodatkowania - zasady ogólne

W przypadku rozpoczęcia działalności wyboru formy opodatkowania dokonuje się na wniosku CEIDG-1 (pole 18). Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki, oświadczenia składają wszyscy wspólnicy.

Jeżeli podatnik w danym roku opodatkowywał dochody z działalności gospodarczej według skali podatkowej, to nie musi składać oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze tej formy na kolejny rok.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się w przypadku, gdy od nowego roku podatkowego przedsiębiorca zamierza skorzystać z innej formy opodatkowania niż w roku poprzednim. Pisemne oświadczenie należy złożyć do 20-tego stycznia do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast kiedy podatnik nie chce zmieniać formy opodatkowania na kolejny rok, nie musi składać takiego oświadczenia.

Skala podatkowa w 2014 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02gr

85528

 

14839 zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85528 zł

Skala podatkową na rok 2017 została omówiona w artykule: Skala podatkowa - 2017

Wady i zalety zasad ogólnych

Zalety opodatkowania za zasadach ogólnych:

 • podatnik nie płaci podatku, gdy nie osiąga dochodu lub gdy jego dochód nie przekracza 3091 zł;
 • możliwość odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów;
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego dla podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • możliwość skorzystania z ulg podatkowych;
 • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Minusy opodatkowania na zasadach ogólnych:

 • podatnik osiągający większe dochody zmuszony jest do opodatkowania stawką 32%;
 • konieczność prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatnicy decydujący się na opodatkowanie swoich dochodów na zasadach ogólnych mogą opłacać je miesięcznie bądź kwartalnie. Terminem granicznym jest 20 dzień miesiąca następującego po danym miesiącu/kwartale. Gdy dzień ten przypadnie w święto, sobotę lub niedzielę, termin zapłaty przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Podatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do wpłacania zaliczek. Wyliczone zaliczki miesięczne/kwartalne wykazywane są dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-36 składanym do 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać tylko mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik to przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Co ważne, przeliczenia powyższej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2016 r. wynosi 5.092.000 zł.