0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składanie do US ewidencji środków trwałych w formie elektronicznej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pakiet zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu stanowi kolejną rewolucję podatkową zarówno na gruncie rozliczeniowym, jak i sprawozdawczym. Dzięki modyfikacjom fiskus ma większą wiedzę o występujących w firmach transakcjach oraz o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, która z roku na rok rośnie. Pierwszym narzędziem było wprowadzenie struktury pliku JPK_VAT, która w kolejnym etapie przekształciła się bardziej szczegółową ewidencję JPK_V7. Następnie wprowadzono kasy fiskalne online. Kolejnym narzędziem fiskusa do kontroli podatników jest wdrożenie systemu KSeF. Od 2023 roku urząd będzie znał również dokładną ewidencję składników majątku w firmie. Czy w związku z wprowadzanymi przepisami składanie do US ewidencji środków trwałych będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników? Wyjaśniamy w artykule!

Składanie do US ewidencji środków trwałych – skala podatkowa i podatek liniowy

Dotychczas podatnicy mieli dowolność w formie prowadzenia ewidencji podatkowych. KPiR lub ewidencja środków trwałych firmy mogły być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznie. Zgodnie z brzmieniem art. 24a ust. 1e ustawy o PIT podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czyli:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych

są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tzw. KPiR. Dodatkowo mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zarówno KPiR oraz ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych muszą być prowadzone przy użyciu programów komputerowych. KPiR i ewidencje należy przesyłać do urzędu w dwóch terminach:

  1. według stanu na ostatni dzień miesiąca (jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie) lub kwartału (jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie) – do 20. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc lub kwartał oraz
  2. według stanu na koniec roku – po zakończeniu roku, czyli do 30 kwietnia następnego roku.

Składanie do US ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczy wobec tego wszystkich podatników prowadzących KPiR. Co więcej, wysyłka ewidencji może mieć postać wyłącznie elektroniczną i musi być utworzona w narzuconej strukturze logicznej, która ogłoszona zostanie przez ustawodawcę w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obecnie nie jest jeszcze znany zakres informacji, jakie będą przekazywane w składanej do US ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy o PIT minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

  • zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi i ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sposób ich wykazywania w tych księgach i ewidencji,
  • podmioty zwolnione z obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji na podstawie ust. 1e pkt 1

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku, lub narażonych na te nadużycia oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg i ewidencji.

Składanie do US ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może dotyczyć tylko niektórych z grup przedsiębiorców. Ustawodawca może – w drodze rozporządzenia – zwolnić z tego obowiązku niektóre grupy podatników.

Składanie do US ewidencji środków trwałych – ryczałt

Od 1 stycznia 2023 roku składanie do urzędu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie obowiązkowe również dla podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 15 ust. 12 ustawy o ryczałcie podatnicy prowadzący ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mają obowiązek korzystać w tym celu z programów komputerowych i przesyłać taką ewidencję i wykaz do urzędu.

Częstotliwość składania ewidencji lub wykazu środków trwałych uzależniona jest od sposobu rozliczania ryczałtu. W przypadku opłacania ryczałtu:

  • miesięcznie – ewidencja lub wykaz powinny posiadać stan majątku na ostatni dzień rozliczanego miesiąca i zostać wysłane do 20. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc,

  • kwartalnie – ewidencja lub wykaz powinny posiadać stan majątku na ostatni dzień rozliczanego kwartału i zostać wysłana do 20. dnia miesiąca za poprzedni kwartał.

Ewidencję lub wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za grudzień lub IV kwartał roku poprzedniego należy przesłać do urzędu do końca lutego kolejnego roku.

Ewidencja lub wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może być przekazywana do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie oraz musi być utworzona w narzuconej strukturze logicznej, która ogłoszona zostanie przez ustawodawcę w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ustawodawca nie zwolnił z obowiązku przesyłania ewidencji i ryczałtu podatników, którzy w danym okresie nie uzyskali przychodu, a tym samym nie opłacają ryczałtu. Oznacza to, że wysyłki ewidencji i wykazu należy dokonać niezależnie od obowiązku wpłaty ryczałtu.

Zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy o ryczałcie ustawodawca może w drodze rozporządzenia rozszerzyć zakres informacji przekazywanych przez podatników w ewidencji lub wykazie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak również określić podmioty, które będą zwolnione z tego obowiązku.

Ewidencja środków trwałych w systemie wFirma

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą samodzielnie księgowość swojej firmy w systemie wFirma, mogą korzystać z automatów tworzenia ewidencji środków trwałych i naliczania odpisów amortyzacyjnych. Ewidencja znajduje się w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

 

Po zaksięgowaniu faktury zakupu środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych system automatycznie umieszcza składnik majątku w ewidencji, tworząc plan amortyzacyjny i księgując odpis amortyzacyjny w kolumnie 13. KPiR – Pozostałe wydatki w formie automatycznego dowodu wewnętrznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów