0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu firmowego a procedura VAT marża

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem samochód osobowy od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Obecnie zamierzam samochód sprzedać. Czy mogę do sprzedaży zastosować procedurę VAT marża?

Robert,  Warszawa

 

W opisanej sytuacji możliwe jest do sprzedaży samochodu zastosowanie procedury VAT marża.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy, między innymi towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, istotne staje się przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

Aby skorzystać z procedury marży, samochód musi zostać nabyty od jednej z wymienionych osób:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (czyli podatnikiem według regulacji obowiązujących w innym państwie członkowskim UE);

  • podatnika, o którym mowa w ww. art. 15, jeżeli dostawa tego samochodu była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dostawy towarów używanych) lub art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe dla małych podatników);

  • podatnika, jeżeli dostawa tego samochodu była opodatkowana według szczególnej procedury marży;

  • podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tego samochodu była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających zwolnieniu dostawy towarów używanych lub zwolnieniu podmiotowemu dla małych podatników;

  • podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tego samochodu była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających szczególnej procedurze marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie samochodu na tych zasadach.

Jeżeli spełnione są powyżej wskazane warunki, można zastosować procedurę VAT marży. W opisanej sytuacji należy uznać, że ma Pan prawo do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, ponieważ zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na jej zastosowanie.

Również organy podatkowe dopuszczają procedury marży w stosunku do samochodów, które były środkami trwałymi w firmie. Stanowisko takie zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie nr ITPP2/443-655/14/AK z 11 sierpnia 2014 roku, w którym możemy przeczytać:

(…) Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy (…).

Podobne stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 9 września 2014 r. nr IPTPP4/443-468/14-4/ALN, w którym czytamy:

(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w czerwcu 2014 roku sprzedał motocykl, który zakupił w 2010 roku na podstawie faktury VAT marża. Motocykl ten stanowił w firmie Wnioskodawcy środek trwały i był wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedany motocykl spełniał definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Motocykl został nabyty od podatnika, a dostawa była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z nabyciem motocykla Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie kwoty podatku naliczonego.

(…) Wobec powyższego, w sytuacji, gdy motocykl został nabyty w systemie VAT marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego motocykla (towaru używanego) przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy (…).

Ponadto należy pamiętać o zaznaczeniu pozycji 61 w części F deklaracji VAT-7, jest to informacja o zastosowaniu proceduryVAT marża.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów