0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenia przy uldze na start osób współpracujących i pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że przedsiębiorcy od początku prowadzenia działalności korzystają z pomocy rodziny lub zatrudniają pracowników. Osoby stosujące ulgę na start mogą mieć wątpliwości, czy preferencja w postaci zwolnienia ze składek społecznych odnosi się tylko do nich samych, czy może również obejmować osoby współpracujące i zatrudnione. Przeczytaj artykuł i dowiedź się jakie obowiązują przedsiębiorcę opłaty za ubezpieczenia przy uldze na start.

Co to jest ulga na start i do czego uprawnia?

Ulga na start zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy. Preferencja nie ma zastosowania do składki zdrowotnej, która w dalszym ciągu jest obowiązkowa, począwszy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców
„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Ulga na start obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku.

Zatrudnienie osób współpracujących, pracowników czy zleceniobiorców w firmie nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do ulgi na start. Preferencja ta jest dostępna dla każdej osoby spełniającej warunki wskazane w ustawie Prawo przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność samodzielnie czy korzysta z pomocy rodziny lub osób niespokrewnionych.

Ubezpieczenia przy uldze na start - osoba współpracująca z przedsiębiorcą

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osobami współpracującymi są członkowie rodziny tacy jak np. małżonek, rodzice czy dzieci, o ile pomagają w prowadzeniu działalności i pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Za osobę współpracującą należy opłacać składki w wysokości jak za przedsiębiorcę, jednakże trzeba mieć na uwadze, że zwolnienie ze społecznego ubezpieczenia przy uldze na start przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy. W razie gdy przedsiębiorca korzysta z pomocy członka rodziny uznawanego za osobę współpracującą, zobowiązany jest do opłacania za nią składek w standardowej wysokości. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy członek rodziny objęty jest ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu.

Warto wiedzieć, że koszty związane z ubezpieczeniem osoby współpracującej w całości ponosi przedsiębiorca. Nie jest ona obciążana żadnymi opłatami z tytułu ubezpieczenia.

Przykład 1.

Pan Henryk jest fotografem, prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z ulgi na start. Jego małżonka jako grafik pomaga mu w obróbce zdjęć, nie jest nigdzie zatrudniona, ani nie prowadzi własnej firmy. Jakie składki powinien opłacać pan Henryk za ubezpieczenia przy uldze na start za siebie i małżonkę?

Pan Henryk zobowiązany jest do uiszczania za siebie wyłącznie składki zdrowotnej, a za małżonkę opłaca wszystkie składki społeczne (emerytalną, rentową, wypadkową) oraz składkę zdrowotną. Małżonka pana Henryka może zostać również zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zapewniającego jej zasiłek w razie choroby lub macierzyństwa.

Przykład 2.

Małżonka pana Henryka z przykładu 1. pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak dodatkowo nawiązała stosunek pracy z innym pracodawcą i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie wyższe niż minimalna krajowa. Jak zmienia się wówczas sytuacja dotycząca ubezpieczenia przy uldze na start w odniesieniu do Pana Henryka i jego małżonki?

Pan Henryk opłaca wyłącznie składkę zdrowotną zarówno za siebie (ulga na start), jak i małżonkę (zbieg tytułów do ubezpieczeń).

Osoba współpracują nie podlega również preferencji w postaci małego ZUS-u, czyli możliwości opłacania przez przedsiębiorcę obniżonych składek społecznych przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Preferencyjny ZUS dostępny jest dla osoby prowadzącej firmę po wykorzystaniu ulgi na start.

Ubezpieczenia przy uldze na start - zatrudnienie pracowników i zleceniobiorców przez przedsiębiorcę

Jak już zostało wspomniane, zatrudnienie pracowników czy zleceniobiorców nie wyklucza możliwości skorzystania z preferencji w postaci ulgi na start. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie przysługuje jednak wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorcy. Pracownicy i zleceniobiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Wyjątkiem może być zbieg tytułów do ubezpieczeń zleceniobiorcy.

Ubezpieczenia przy uldze na start osób współpracujących, pracowników i zleceniobiorców – końcowe wnioski

Podsumowując, możemy stwierdzić, że ulga na start odnosi się wyłącznie do osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zarówno społeczne jak i zdrowotne ubezpieczenia przy uldze na start przedsiębiorcy są dla osób współpracujących, pracowników i zleceniobiorców danego przedsiębiorcy obowiązkowe i nie ulegają pomniejszeniom. Z obowiązku opłacania składek mogą zostać zwolnione jedynie osoby posiadające inny tytuł do ubezpieczeń, który zgodnie z przepisami zapewnia im zwolnienie z obowiązku uiszczania składek ZUS, np. zleceniobiorcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w innej firmie i zarabiający z tego tytułu przynajmniej minimalną krajową zobowiązani są do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej z tytułu umowy zlecenie.

Nie ma zatem znaczenia, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą korzysta z ulgi na start, małego ZUS-u, posiada zbieg tytułów do ubezpieczeń i opłaca tylko składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności czy też zobowiązana jest do uiszczania dużego ZUS-u, wszystkie osoby zatrudnione w firmie, niezależnie od rodzaju umowy czy stopnia pokrewieństwa podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów