0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników a odliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Organizowanie przez pracodawców imprez integracyjnych staje się ostatnimi czasy coraz bardziej popularne. Celem jest zacieśnienie więzi oraz zjednoczenie kadry pracowniczej, co ma następnie przełożyć się na lepszą efektywność pracy. Nierzadko uczestnikami takich imprez są również członkowie rodzin pracowników. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na organizację imprez integracyjnych w sposób pośredni przyczyniają się do wygenerowania większych zysków przez przedsiębiorstwo. W związku z tym pojawia się pytanie, czy z tytułu poniesionych wydatków pracodawca może odliczyć podatek naliczony.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Co jednak istotne, ustawa nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W rezultacie powszechnie przyjmuje się, że może to być związek zarówno o charakterze bezpośrednim, jak i pośrednim.

Przyjąć należy, że wydatki na organizację imprez integracyjnych wykazują pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa i przyczyniają się do wypracowywania zysku.

Wydatki na organizację imprez integracyjnych

Wydatki na organizację imprez integracyjnych, które ponosi pracodawca są różnorodne. Są to zarówno koszty ponoszone na nabycie towarów, jak i na zakup usług. Organy podatkowe przyjmują, że jeżeli towary i usługi nabyte w celu zorganizowania imprezy integracyjnej wykazują pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zostały wymienione w negatywnym katalogu z art. 88 ustawy VAT, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W tym miejscu wskazać należy na treść art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy VAT, która wskazuje, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Trzeba jednak wskazać, że nie ma przeszkód, aby podatek VAT został odliczony od usług cateringowych. Wynika to z faktu, że usługi cateringowe i gastronomiczne stanowią odrębne pozycje. Podkreśla się, że usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczenie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu ich poza lokalem usługodawcy.

Rodziny pracowników a wydatki na organizację imprez integracyjnych

Interesująca jest również kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi organizowania imprez integracyjnych w zakresie, w jakim dotyczą rodzin pracowników.

Należy odnieść się do brzmienia art. 8 ust. 2 ustawy VAT, który podaje, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych jego lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na uwadze powołane przepisy, stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie (zużycie) towarów oraz nieodpłatne przekazanie usług na potrzeby rodzin pracowników nie będą czynnościami pośrednio związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy, ponieważ osoby te w żaden sposób nie są z nią związane. W rezultacie takie nieodpłatne świadczenia na rzecz rodzin pracowników stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przyjęcie powyższego stanowisko oznacza jednak, że skoro mamy do czynienia z czynnościami opodatkowanymi, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że również w zakresie, w jakim wydatki na organizację imprez integracyjnych dotyczą członków rodzin pracowników, pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.65.2018.2.WN:

W świetle powyższych okoliczności, skoro wydatki poniesione z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także zakup kompleksowej usługi organizacji imprezy integracyjnej w części dotyczącej rodzin pracowników będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jak już wskazano Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, o ile nie są one czynnościami wymienionymi w art. 88 ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów