0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysokość wpłat dokonywanych w związku z zatrudnieniem cudzoziemca – aktualne stawki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się nie tylko z koniecznością realizacji obowiązków organizacyjnych, lecz także z dopełnieniem wielu formalności o charakterze administracyjnym. Warunkiem powierzenia pracy osobom przybywającym z zagranicy jest m.in. dokonanie stosownych wpłat. Z analogiczną sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku przedłużenia zezwolenia o pracę danego rodzaju. Wysokość wpłat dokonywanych w związku z zatrudnieniem cudzoziemca, jest określana w akcie wykonawczym przez uprawnionego ministra. Jaka jest aktualna wysokość kwot ponoszonych przez podmiot zatrudniający cudzoziemca – na ten temat piszemy w niniejszym artykule.

Wysokość wpłat dokonywanych w związku z zatrudnieniem cudzoziemca – podstawa prawna

Postępowanie dotyczące wnioskowania o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie dla cudzoziemca po dokonaniu jednorazowej wpłaty zostało uregulowane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia.

Należy podkreślić, że szczegółowy tryb oraz zasady postępowania w tym zakresie, w tym kwoty wpłat, określają przepisy wykonawcze (rozporządzenie) wydane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.

Wysokość wpłat dokonywanych w związku z zatrudnieniem cudzoziemca - wnioskowanie o wydanie zezwolenia na pracę lub przedłużenie tego zezwolenia

Zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca. Ponadto podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie;
 2. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń – po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

W tym miejscu warto przytoczyć najważniejsze pojęcia określone w ustawie o promocji zatrudnienia, którymi będziemy się posługiwać w dalszej części tego artykułu. W rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia:

 • podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, lub osoba fizyczna, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • zezwoleniem na pracę jest decyzja właściwego organu uprawniająca cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji.

Jeżeli podmiot zamierza zatrudnić cudzoziemca w RP, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, musi zwrócić się z wnioskiem do właściwego urzędu w celu wydania wspomnianego dokumentu. Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy zatem cudzoziemca, który:

 • jest obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej (UE) lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo państwa innego niż Szwajcaria, oraz
 • nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Państwami członkowskimi EOG, poza państwami należącymi do UE, są: Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Wysokość wpłat dokonywanych w związku z zatrudnieniem cudzoziemca

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ogólne zasady ustalenia wysokości należności, które należy uiścić w przypadku zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, zawarto w ustawie o promocji zatrudnienia. W przepisach wykonawczych (rozporządzenie) określono natomiast kwoty wpłat, jakich należy dokonać. 

Wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest określona w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zwanego dalej rozporządzeniem.

W rozporządzeniu ustalono wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

Jak wynika z treści § 2 rozporządzenia, wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wynosi odpowiednio:

 1. 50 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 2. 100 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć tej osobie wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 3. 200 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej;
 4. 30 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
 5. 100 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Przykład 1.

Pracodawca zatrudnia cudzoziemców spoza UE, korzystając z różnych możliwości prawnych w tym zakresie. Zamierza on przyjąć do pracy w 2023 roku 5 osób z zagranicy. W odniesieniu do 3 osób będzie to praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, natomiast 2 osoby mają być zatrudnione na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które wpisano do ewidencji oświadczeń. Oznacza to, że pracodawca będzie musiał dokonać wpłaty w łącznej wysokości 290 złotych.

Kwoty wpłat w przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca

W przepisach rozporządzenia przewidziano modyfikację wysokości kwot wpłat w przypadku złożenia przez podmiot powierzający pracę wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 

W razie złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy dokonuje wpłat odpowiednio w wysokości połowy kwot określonych w § 2 pkt 1–3 rozporządzenia.

Oznacza to zatem, że w razie złożenia przez podmiot powierzający pracę wniosku o przedłużenie:

 • zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy – wpłata wynosi 25 zł;
 • zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące – wpłata wynosi 50 zł;
 • delegowania cudzoziemca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej – wpłata wynosi 100 zł.

Z kolei przy złożeniu wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł (§ 4 rozporządzenia).

Przykład 2.

Pracodawca zatrudnia już 8 osób z zagranicy, w odniesieniu do których istniała konieczność uzyskania stosownego zezwolenia na pracę. Dwie osoby posiadają zezwolenie na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące, natomiast pozostałe pracują na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. W przypadku wszystkich wskazanych pracowników pracodawca zamierza wystąpić o przedłużenie zezwoleń na pracę. Będzie to oznaczać dla pracodawcy konieczność dokonania wpłat w łącznej wysokości 280 złotych.

Wysokość wpłat dokonywanych w związku z zatrudnieniem cudzoziemca - podsumowanie

Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, w odniesieniu do którego istnieje wymóg posiadania zezwolenia na pracę, powinien zwrócić się do właściwego urzędu w celu uzyskania takiego zezwolenia. Złożenie wniosku w tej sprawie jest związane z koniecznością wniesienia stosownej opłaty. Kwoty wpłat są uzależnione od rodzaju zezwolenia na pracę – aktualną wysokość tych należności określają odpowiednie przepisy wykonawcze. W rozporządzeniu ustalono ponadto wysokość wpłat, jakich należy dokonać w przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów