Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wyższe limity dla małych podatników VAT już od 2014 roku

W 2014 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z możliwości posiadania statusu małego podatnika VAT. Powodem tej zmiany jest umocnienie się średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień przeliczenia limitu wynikającego z ustawy o VAT, określającego górną granicę uzyskanej wartości sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług.

Według art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług małym podatnikiem jest osoba lub podmiot, których wartość uzyskanej sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Znaczne ograniczenie tego limitu zostało przewidziane przez ustawodawcę w przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

Jeżeli kwota uzyskanych przez nich prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro - mogą posiadać status małego podatnika VAT.

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego - w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Termin ten w 2013 roku przypadł na dzień pierwszego października, kiedy to zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs euro wyniósł 4,2230 zł. Zatem limit obowiązujący od początku 2014 roku będzie wynosił:

1.200.000 euro x 4,2230 zł = 5.067.600 zł

po zaokrągleniu = 5.068.000 zł

Natomiast dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie oraz pozostałych wymienionych powyżej limit sprzedaży po przeliczeniu będzie wynosił:

45.000 euro x 4,2230 zł = 190.035 zł

po zaokrągleniu = 190.000 zł

Dla przypomnienia warto dodać, iż limit obowiązujący podatników do końca 2013 roku wynosi 4.922.000 zł, zatem wzrośnie on o 146.000 zł. Jednak będzie obowiązywał dopiero od stycznia 2014 roku i odnosi się do sprzedaży uzyskanej w bieżącym roku podatkowym.

W związku z powyższym, jeżeli podatnicy VAT do końca grudnia 2013 roku nie przekroczą wartości uzyskanej sprzedaży w kwocie 5.068.000 zł, będą mogli posiadać status małego podatnika VAT w następnym roku podatkowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta w 2013 roku ze statusu małego podatnika VAT i rozlicza się metodą kasową. W listopadzie tego roku uzyskał sprzedaż przekraczającą limit 4.922.000 zł, jednak nie spowoduje to utraty statusu po zakończeniu kwartału, ponieważ od nowego roku będzie obowiązywał już nowy limit, wynikający z podwyższenia kursu euro.