Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup broni - czy stanowi koszt podatkowy?

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej świadczącej usługi informatyczne, wraz ze wspólnikiem rozliczamy się na zasadach ogólnych w oparciu o KPiR. Oboje posiadamy pozwolenie na posiadanie broni, w związku z czym chcielibyśmy zrezygnować z usług firmy ochroniarskiej, zakupić broń i samodzielnie ochraniać nasze mienie. Chciałbym więc zapytać, czy zakup broni, szaf do jej przechowywania oraz innych niezbędnych wydatków można zaliczyć do kosztów firmowych?

Leon, Ciemiętniki


Istotną kwestą przy tego rodzaju wydatku jest przede wszystkim profil działalności. Aby zaliczyć wydatek do kosztów firmowych, pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Z pewnością w przypadku firmy ochroniarskiej zakup broni jak najbardziej byłby potraktowany jako bezpośredni koszt związany z prowadzoną działalnością. Jednak przy działalności z zakresu usług informatycznych tego typu wydatek mógłby być potraktowany przez US jako niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Różne stanowiska w tej kwestii zajmowane są również w indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Stanowisko negujące możliwość zaliczenia wydatku związanego z zakupem broni znajdziemy w wyroku o sygnaturze USPD1/415/59/2005/I/JF, wydanym przez Urząd Skarbowy w Zabrzu 17 stycznia 2005, gdzie możemy przeczytać:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu informuje, że w przypadku podatnika świadczącego usługi stomatologiczne, brak jest możliwości zaliczenia wydatku na zakup broni do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem art. 23. Aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. W przedstawionym przypadku związek taki nie zachodzi”.

Przeciwne stanowisko można znaleźć w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lutego 1998 roku, o sygnaturze akt I SA/Ka 1241/96, gdzie możemy przeczytać:

(...) A zatem można uznać, że zakup tej broni wiązał się z działalnością gospodarczą spółki cywilnej "P.". Nie należy bowiem zapominać, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i w jej imieniu działają wspólnicy. Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące uzyskiwania pozwolenia na broń i handlu bronią zakup przez Zofię M. pistoletu gazowego należy uznać, w tym indywidualnym przypadku, za uzasadniony z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu spółki cywilnej”.

Na podstawie przytoczonych wyroków Sądów Administracyjnych oraz innych wyroków i interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zaliczenie wydatków na zakup broni do kosztów firmowych i pozostałych związanych z tym wydatków zależne jest od wielu czynników indywidualnych i specyficznych dla danej firmy. W związku z tym najbezpieczniejszym wyjściem będzie przed poniesieniem wydatku zwrócenie się o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie uwzględniała specyfikę prowadzonej działalności oraz będzie dodatkowym narzędziem potwierdzającym zasadność zaliczenia wydatku do kosztów w czasie kontroli skarbowej. Dodatkowo należy pamiętać, że wydatki zaliczone do kosztów firmowych muszą być z nią związane i to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania tego związku w przypadku kontroli skarbowej.