0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolejne ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulepszenie środków trwałych następuje wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. W jaki sposób należy rozliczyć nakłady ulepszeniowe kiedy następuje kolejne ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym?

Czym są środki trwałe i jak przebiega ich amortyzacja?

Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;

  2. maszyny, urządzenia i środki transportu;

  3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy (art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Składnik majątku może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych, gdy wszystkie warunki wymienione powyżej są spełnione łącznie. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składnika majątku powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania w działalności gospodarczej. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych zawiera art 22g ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa środka trwałego ustalana jest w różny sposób w zależności od sposobu pozyskania składnika majątku. W razie odpłatnego nabycia za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia.

Środki trwałe stanowią część majątku firmy i podlegają amortyzacji. Amortyzacja oznacza rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych określonych składników majątku. Środki trwałe amortyzowane są do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Wybór metody amortyzacji środków trwałych należy do podatnika. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie metody dostępne są dla każdego przedsiębiorcy i w odniesieniu do każdego składnika majątku.

Kiedy następuje ulepszenie środka trwałego?

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. W art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazuje, jak powinien zachować się podatnik, który dokonał ulepszenia środka trwałego. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Poniesione nakłady na ulepszenie środka trwałego nie są zatem ewidencjonowane jako odrębny środek trwały.

Przepisy podatkowe nie ograniczają ulepszenia środków trwałych jedynie do środków trwałych, które nie zostały całkowicie zamortyzowane. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy ulepszenie środka trwałego nastąpiło w trakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czy ulepszenie miało miejsce po zrównaniu sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową przed ulepszeniem, przedsiębiorca ulepszający środek trwały ma obowiązek stosować właściwą dla tego składnika majątku, ustaloną przed przyjęciem go do używania metodę amortyzacji.

Na mocy art. 22h ust 2 podatnicy dokonują wyboru 1 z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Ulepszenie środka trwałego nie wpływa na zmianę stosowanej dotychczas metody amortyzacji.

Kolejne ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym

W razie gdy podatnik dwukrotnie (w 2 różnych miesiącach) dokonuje w tym samym roku podatkowym ulepszenia środka trwałego, to w pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło ulepszenie, należy zwiększyć jego wartość początkową o wartość pierwszego ulepszenia i od tak podwyższonej wartości początkowej naliczać kolejne odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu dokonania pierwszego ulepszenia. W miesiącu, w którym ma miejsce drugie ulepszenie, podatnik powinien zwiększyć wartość początkową środka trwałego uwzględniającą już wartość pierwszego w danym roku podatkowym ulepszenia o wartość drugiego ulepszenia. Następnie od tak podwyższonej wartości początkowej należy naliczać kolejne odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu dokonania drugiego ulepszenia.

Przykład 1.

Pani Sylwia prowadząca firmę produkcyjno-handlową w 2021 roku dokonała zakupu maszyny mającej zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym. 17 września 2021 roku maszyna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, jej wartość początkowa wynosi 20 000 zł. Pani Sylwia jako metodę amortyzacji wybrała amortyzację liniową, roczna stawka amortyzacyjna dla maszyny wynosi 10%. Pierwszy odpis amortyzacyjny został wykonany w październiku 2021 roku. W 2022 roku pani Sylwia poniosła wydatki na modernizację maszyny:

  • w styczniu 2022 roku w kwocie 12 000 zł,

  • w kwietniu 2022 roku w kwocie 18 000 zł.

W jaki sposób rozliczyć kolejne w danym roku podatkowym ulepszenie maszyny ujętej w ewidencji środków trwałych?

Miesięczny odpis amortyzacyjny od października 2021 roku do stycznia 2022 roku włącznie wynosi:

20 000 zł x 10% = 2000 zł

2000 zł / 12 = 166,66 zł

Pani Sylwia, dokonując pierwszego ulepszenia maszyny w styczniu 2022 roku, powinna w tym miesiącu zwiększyć wartość początkową maszyny o kwotę 12 000 zł (kwota pierwszego ulepszenia). Następnie począwszy od lutego 2022, należy naliczać odpisy amortyzacyjne od kwoty 32 000 zł.

Miesięczny odpis amortyzacyjny od lutego 2022 roku do kwietnia 2022 roku włącznie należy ustalić w następujący sposób:

32 000 zł x 10% = 3200 zł

3 200 zł /12 = 266,66 zł

W kwietniu 2022 roku pani Sylwia, dokonując drugiego ulepszenia, powinna zwiększyć wartość początkową maszyny o kwotę 18 000 zł (kwota drugiego ulepszenia). Począwszy od maja 2022 roku, należy naliczać odpisy amortyzacyjne od wartości 50 000 zł.

Miesięczny odpis amortyzacyjny począwszy od maja 2022 roku, wynosi zatem:

50 000 zł x 10% = 5000 zł

5000 zł / 12 = 416,66 zł.

Suma nakładów ulepszeniowych w danym roku podatkowym powyżej 10 000 zł a wcześniejsze ujęcie wydatków w kosztach

Przedsiębiorca ponoszący wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego w kwocie nieprzekraczającej 10 000 zł, nie ma obowiązku dokonania ulepszenia środka trwałego. Może się jednak zdarzyć, że w tym samym roku podatkowym zostaną poniesione kolejne wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację tego samego środka trwałego i ich suma przekroczy 10 000 zł.

Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych środek trwały uważa się za ulepszony wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Oznacza to, że w razie gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację danego środka trwałego przekracza 10 000 zł, podatnik jest zobowiązany do zwiększenia wartości początkowej składnika majątku o pełną wartość poniesionych w danym roku nakładów ulepszeniowych, nawet jeżeli część z tych wydatków została wcześniej rozliczona bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Konieczne staje się również skorygowanie kosztów podatkowych o wartość wydatków zaliczonych wcześniej do kosztów podatkowych, a następnie uznanych za nakłady ulepszeniowe.

Przykład 2.

Pani Michalina w ewidencji środków trwałych posiada piec przemysłowy używany w działalności gospodarczej. Wartość początkowa pieca wynosi 35 000 zł. W lutym 2022 roku poniosła wydatki o charakterze ulepszeniowym, jednak ze względu na to, że kwota poniesionych nakładów wyniosła 5000 zł, pani Michalina zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia. W marcu 2022 roku okazało się, że konieczne będzie poniesienie kolejnych wydatków o charakterze ulepszeniowym w kwocie 8000 zł. Oznacza to, że suma nakładów ulepszeniowych poniesionych w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł, a więc wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej pieca przemysłowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania w działalności gospodarczej. W marcu 2022 roku wartość początkową pieca przemysłowego należy zwiększyć o łączną wartość nakładów ulepszeniowych, czyli 13 000 zł (5000 zł + 8000 zł = 13 000 zł). Dodatkowo w tym samym miesiącu należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę 5000 zł, a więc kwotę zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów w lutym 2022 roku. Od kwietnia 2022 roku, odpisy amortyzacyjne od ulepszonego pieca przemysłowego powinny być naliczane od wartości początkowej podwyższonej o pełną wartość ulepszenia, czyli 13 000 zł. Wartość początkowa środka trwałego po ulepszeniu wynosi zatem 48 000 zł (35 000 + 5000 zł + 8000 zł. = 48 000 zł).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów