0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód czasowo wycofany z ruchu a składki OC i jego amortyzacja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadam pojazd ciężarowy, który jest moim środkiem trwałym. Jest on użytkowany jedynie w okresie sezonowym. Wiem też, że samochód czasowo wycofany z ruchu podlega mniejszej składce OC. Jakie więc warunki należy spełnić, żeby móc wycofać pojazd z ruchu i obniżyć ubezpieczenie OC? Czy w tej sytuacji w okresie czasowego wycofania samochodu z ruchu będę mógł zaliczyć jego odpisy amortyzacyjne w kosztach?

Krzysztof, Szczecin

 

Zgodnie z art. 78a ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, czasowemu wycofaniu z ruchu, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd, podlegają zarejestrowane:

 

  • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
  • ciągniki samochodowe;
  • pojazdy specjalne;
  • autobusy.

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu należy złożyć za opłatą właściwemu staroście ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Samochód można czasowo wycofać z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres czasowego wycofania można przedłużyć, jednak nie dłużej niż 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Samochód czasowo wycofany z ruchu a ustalenie mniejszych składek OC

W przypadku, gdy samochód jest czasowo wycofany z ruchu, to zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) jest on w mniejszym stopniu narażony na udział w wypadku w czasie okresu ubezpieczenia, dlatego też na wniosek właściciela pojazdu jest zobowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu, jednak nie mniej niż o 95%.

Po ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, właściciel danego pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela.

Samochód czasowo wycofany z ruchu a jego amortyzacja

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych aż do końca miesiąca, w którym nastąpiło jego pełne umorzenie, czyli wartość początkowa zrównała się z wartością sumy odpisów amortyzacyjnych.

W związku z tym można stwierdzić, że samochód czasowo wycofany z ruchu może podlegać amortyzacji i tym samym odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 października 2012 r. o sygn. IPPB5/423-661/12-2/IŚ, w której czytamy że:
„(...) dla kwalifikacji przedmiotowych wydatków (odpisów amortyzacyjnych) do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia okoliczność, że program księgowy »nalicza automatycznie odpisy za okres nieużywania« i że Spółka aktualnie nie uzyskuje przychodów z tytułu eksploatacji przedmiotowych środków trwałych. Istotne jest to, że nie zaprzestała prowadzenia Spółkę działalności gospodarczej w tym zakresie, w jakim wspomniane środki trwałe mogą być wykorzystane, jak też nie dokonała likwidacji tych środków – nastąpiło jedynie czasowe zawieszone tych środki trwałe w eksploatacji i są one w ciągłej gotowości do wykorzystania.

Reasumując, stanowisko Spółki, iż w razie czasowego wyłączenia środka trwałego z użytkowania Spółka jest uprawniona do kontynuowania amortyzacji i traktowania odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe”.

Podsumowując, samochód czasowo wycofany z ruchu może korzystać z obniżonych składek OC oraz w sytuacji, gdy działalność nie zostanie zawieszona, może podlegać amortyzacji, która będzie stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów