Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rejestr sprzedaży i zakupu VAT

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, są zobowiązani do prowadzenia rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT. Jednakże nie każda transakcja dotycząca zakupu materiałów, towarów lub usług, udokumentowana fakturą musi zostać uwzględniona w ewidencji.

Rejestr VAT zakupu i sprzedaży

Czynni podatnicy VAT muszą dla tego podatku prowadzić dwa typy zestawień: rejestr sprzedaży VAT oraz rejestr zakupu VAT. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie podatników zwolnionych z VAT oraz przedsiębiorców wykonujących wyłącznie prace zwolnione z podatku od towarów i usług. We wszystkich innych przypadkach przedsiębiorca musi prowadzić rejestr VAT, w którym powinny znaleźć się przynajmniej:

  • kwoty, od których przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku oraz kwoty, które nie dają prawa do obniżenia,

  • dane, które pozwalają określić przedmiot i podstawę opodatkowania,

  • kwota należnego podatku,

  • kwoty naliczonego podatku, które obniżają kwotę należnego podatku oraz kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego lub zwracaną przez urząd.

Do czego potrzebny jest rejestr VAT?

Rejestr VAT prowadzi się, aby móc rozliczyć podatek od towarów i usług, a co za tym idzie - prawidłowo sporządzić deklarację VAT. Dlatego czynni podatnicy VAT, którzy chcą odliczyć naliczony podatek VAT, a prowadzą sprzedaż opodatkowaną, muszą prowadzić rejestr w którym znajdą się wszystkie faktury zakupowe uprawniające ich do odliczenia podatku.

Jakich wydatków nie trzeba ewidencjonować w rejestrze VAT?

Zgodnie z przepisami prawa, w rejestrze VAT nie ma obowiązku wykazywania zakupów związanych:

  • z czynnościami wyłącznie zwolnionymi z podatku od towarów i usług,

  • z czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

  • z czynnościami nieopodatkowanymi.

Jeśli przedsiębiorca dokona zakupów, które nie uprawniają do odliczenia VAT lub jego zakupy nie podlegają opodatkowaniu VAT, to nie musi ujmować ich w rejestrze VAT, nawet jeśli jest zobowiązany go prowadzić. Dzieję się tak, gdyż wydatki poniesione na te zakupy nie mają żadnego wpływu na rozliczenie i wysokość VAT. Nie będzie również błędem zapisanie ich w odrębnych rubrykach rejestru VAT,  jako nieuprawniające do odliczenia podatku.