0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak wypłaty wynagrodzenia a wina pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy w każdym wypadku brak wypłaty wynagrodzenia powoduje ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające możliwości rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy na podst. art. 55 § 1 1 kodeksu pracy? Zagadnienie wyjaśnia ekspert prawny HaloPrawo.pl.

W takich sprawach, jeśli trafiają one na wokandę sądową - Sąd w pierwszej kolejności musi rozstrzygnąć, czy pracodawca naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika, takie jak brak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca to kolejno należy wskazać, czy naruszenie pracodawcy miało charakter ciężki i uzasadniający rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę, czy jest ono nieuzasadnione.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Brak wypłaty a obowiązki wobec pracownika

Przez ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków należy rozumieć bezprawne (sprzeczne z obowiązującymi przepisami bądź zasadami współżycia społecznego) działania lub zaniechania pracodawcy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Naruszenia te polegają na niedopełnieniu podstawowych obowiązków w zakresie stosunku pracy i jednocześnie są zagrożeniem dla istotnych interesów pracownika.

Brak wypłaty wynagrodzenia należy utożsamić z brakiem realizacji obowiązków przez pracodawcę. Należy jednak podkreślić, że nie każdy brak wypłaty wynagrodzenia powoduje ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Przykład:

Sporadyczne niewypłacenie drobnej części wynagrodzenia nie jest ciężkim naruszeniem obowiązku pracodawcy, przy czym dla oceny, czy ta część jest drobna, powinno się ją porównać z całym wynagrodzeniem pracownika. Zawsze trzeba ocenić sytuację obiektywnie.

Niezbędna jest obiektywna ocena naruszenia

Ocena sytuacji pod względem ciężkości naruszenia przez pracodawcę terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika zależy, z jednej strony - od powtarzalności i uporczywości zachowania pracodawcy, z drugiej zaś - od ustalenia czy wypłacenie wynagrodzenia nieterminowo stanowiło realne zagrożenie lub uszczerbek dla istotnego interesu pracownika.
Dla dokonania oceny w tym ostatnim zakresie przypisuje się znaczenie wysokości zarobków pracownika, zajmowanemu przez niego stanowisku (pełnionej funkcji) oraz ewentualnej odpowiedzialności samego pracownika za wywiązywanie się pracodawcy z obowiązków wobec pracowników albo wpływowi pracownika na decyzje podejmowane przez pracodawcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów