Poradnik Przedsiębiorcy

Co to jest split payment? Najważniejsze informacje

Na pytanie: "co to jest split payment?" - można odpowiedzieć, że jest to mechanizm przeciwko oszustwom podatkowym. Z założenia ma on chronić przed wyłudzającymi VAT przedsiębiorcami. Ma też na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa. Uszczelnienie systemu to więc główny cel. Przy płatności przez kupującego elektronicznymi środkami będzie następował podział kwoty brutto na dwa strumienie. Kwota netto będzie wydzielona i wypłacona na konto rozliczeniowe sprzedawcy, a kwota podatku zostanie przekazana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy - tzw. rachunek VAT. Model ten będzie można stosować do całości lub tylko do części zobowiązań.

Co to jest split payment, a czym jest rachunek VAT?

Posiadanie tzw. rachunku VAT będzie koniecznością dla przedsiębiorcy w przypadku stosowania przez kupujących modelu split payment. Każdy podatnik VAT będzie miał utworzony specjalny rachunek bankowy VAT - z brakiem możliwości swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na tym koncie. Środki na tym koncie oczywiście będą jego własnością, ale dostęp będzie ograniczony. To właśnie na ten rachunek, po podziale płatności na dwie drogi, będą spływać kwoty podatku VAT.

W zależności od przyjętego ostatecznie rozwiązania, do prowadzenia rachunku VAT będzie można wybrać dowolny bank komercyjny lub będzie musiał to być bank tożsamy z bankiem właściwego nam organu podatkowego. Nie ma zastrzeżeń, żeby rachunki te były oprocentowane.

Środki na tzw. rachunku VAT będą mogły być dysponowane na zapłatę fiskusowi, zapłatę kontrahentowi oraz wypłacone na zwykły rachunek podatnika.

Co to jest split payment - opis mechanizmu 

Otrzymana faktura ze wskazaną kwotą VAT (oprócz faktury z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług) może podlegać mechanizmowi podzielonej płatności. Poniższa tabela przedstawia schemat split payment.

   KUPUJĄCY

        ⇙⇘

ZAPŁATA KWOTY PODATKU NA RACHUNEK VAT SPRZEDAWCY                                                

ZAPŁATA KWOTY NETTO WARTOŚCI SPRZEDAŻY Z FAKTURY NA RACHUNEK SPRZEDAWCY 

Zapłata ta dokonywana jest w polskich złotych. W komunikacie przelewu należy podać:

  • kwotę VAT z faktury,
  • kwotę wartości sprzedaży brutto,
  • numer faktury,
  • numer NIP dostawcy/usługodawcy,
  • numer NIP nabywcy.

Jak zostało wspomniane powyżej, przedsiębiorca nie będzie mógł swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na specjalnym rachunku VAT. Przekazanie podatnikowi środków z tego rachunku będzie następowało dopiero na jego wniosek, w którym to wskaże wysokość zgromadzonych środków, jaka ma zostać przekazana na jego rachunek rozliczeniowy. Naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał wyrazić na to zgodę postanowieniem. Na rozpatrzenie wniosku będzie miał 60 dni.

Mimo że projekt wymaga jeszcze poprawek, termin wejścia w życie mechanizmu split payment ustalono już na 1 kwietnia 2018 r. Od tego czasu stosowanie tego modelu będzie dobrowolne. Zachęca się jednak do wyboru tej formy przez gwarantowanie złagodzeń sankcji wobec fiskusa. To nabywca będzie decydował o stosowaniu tej możliwości, a sprzedawca nie będzie mógł się temu sprzeciwić.

Podsumowując, na pytanie, "co to jest split payment?" można odpowiedzieć, że to podzielona płatność na dwa docelowe konta. To kupujący będzie wysyłał dwa przelewy, na dwa konta sprzedawcy, z tym że na specjalne konto podatek, a na konto sprzedawcy kwotę netto. Ma to zabezpieczać przed przywłaszczeniem środków przez nieuczciwych podatników. Może zdarzyć się tak, że w przyszłości model split payment zastąpi znane dzisiaj zabezpieczające metody, takie jak odpowiedzialność solidarna czy odwrotne obciążenie.