0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie VAT w praktyce

Podmioty, które zrezygnowały ze zwolnienia lub utraciły do niego prawo (na skutek przekroczenia limitów), często mają trudności z określeniem tego, czy przysługuje im prawo do odliczenia VAT z otrzymanych wcześniej faktur.

Podatnik ma prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w którym towary i usługi wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych - to reguluje art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że kupując towary w trakcie zwolnienia z opodatkowania, podatnik ma prawo do odliczenia VAT (jeśli wykorzystuje je do czynności opodatkowanych) w przyszłości, gdy zrezygnuje ze zwolnienia. Ale czy rzeczywiście tak jest?

Odliczenie VAT a zwolnienie z podatku

Według ustawy o VAT (art. 113 ust. 1) zwolnienie z podatku dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w minionym roku podatkowym nie była większa niż 150 tysięcy złotych. To prawo nie obejmuje:

  • podatników ustawo zwolnionych z VAT (np. w zakresie usług medycznych) oraz
  • podatników obowiązkowo opodatkowanych (np. handel alkoholem).

Czynni podatnicy VAT niekorzystający wcześniej ze zwolnienia, u których sprzedaż w danym roku nie była większa od 150 tysięcy złotych, mogą zrezygnować ze zwolnienia, jeśli:

  • są podatnikami VAT przynajmniej 1 rok i 1 dzień oraz
  • zawiadomią naczelnika US.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego obejmuje również przedsiębiorców rozpoczynających działalność - jeśli ma to miejsce w trakcie roku obrotowego, limit sprzedaży wylicza się, biorąc pod uwagę proporcję miesięczną.

Rezygnacja ze zwolnienia z podatku a odliczenie VAT

Jeżeli sprzedaż podatnika przekroczy ustawowy limit (150 tysięcy złotych), traci on prawo do zwolnienia podmiotowego i tym samym jest zobligowany do uiszczenia podatku (w pierwszym miesiącu po przekroczeniu) od wartości, która przekracza wspomniany limit.

Podatnik korzystający ze zwolnienia może z niego zrezygnować na początku każdego kolejnego miesiąca po zwolnieniu, informując o tym na piśmie naczelnika właściwego US. Do tego ostatniego zawiadomienie powinno dotrzeć przed pierwszym dniem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W omówionych przypadkach podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktur zaliczkowych, jakie otrzymał zanim zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego. Odliczenie VAT w tej sytuacji może zostać dokonane nie na zasadach ogólnych, ale jedynie jako korekta.

Odliczenie VAT z wcześniejszych faktur

Art. 113 ust. 5 ustawy o VAT mówi, że utrata lub rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego rodzi u podatnika obowiązek podatkowy.

Zdarzają się przypadki, gdy podatnik ma prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o:

  • kwotę podatku naliczonego, jaka wynika z dokumentów celnych,
  • kwotę podatku uiszczoną od WNT,
  • kwotę podatku naliczonego, która wynika z faktury dokumentujące kupno dokonane przed dniem, w którym utracono zwolnienie.

Warunkami obniżenia są uzyskanie zgody naczelnika urzędu skarbowego oraz:

  • sporządzenie spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym miało miejsce przekroczenie limitu 150 000 zł,
  • dostarczenie do US spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym utracono zwolnienie.

Omawiana wcześniej kwota podatku naliczonego to iloczyn liczby towarów objętych spisem z natury oraz kwoty podatku naliczonego, jaka przypada na jednostkę towaru, uwzględniając przy tym podział na konkretne stawki podatkowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów