0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłacanie składki na FP i FGŚP po urlopie związanym z rodzicielstwem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy nie mają obowiązku opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów. Prawo do korzystania ze zwolnienia z opłacania składki na FP i FGŚP przysługuje tylko temu pracodawcy, który pierwszy udzielił pracownicy jednego z wyżej wymienionych urlopów. Kolejny pracodawca nie ma takiego uprawnienia, chyba że jest to pracodawca, który przejął pracownicę w trybie art. 231 kp.

Ważne!

W przypadku powrotu pracownika z urlopu ojcowskiego pracodawca nie jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP.

Prawo do zwolnienia z opłacania składki na FP i FGŚP nie przysługuje pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego   z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Pracownik ten nie powraca z udzielonego mu urlopu, ponieważ urlop ten cały czas trwa.

Od kiedy należy liczyć zwolnienie z opłacania składki na FP i FGŚP?

Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.  Jedynie w sytuacji, gdy takie urlopy kończą się w ostatnim dniu miesiąca, zwolnienie z tych składek przysługuje już od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Pracodawca może wypłacać wynagrodzenie z przesunięciem miesiąca, co wynika z przepisu art. 85 § 1-4 , który określa, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz  w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie przysługującego zwolnienia. Nie ma zatem znaczenia, za jaki okres wypłacone jest wynagrodzenie

Uwaga!

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP obejmuje wszystkie wypłaty dokonane w miesiącu, w którym zwolnienie to przysługuje - bez względu na to, za jaki okres są one należne.

Przykład 1.

W zakładzie pracy wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia każdego miesiąca. Pracownica powróciła z urlopu wychowawczego 24 kwietnia 2017 roku. Zatem już od wynagrodzenia za kwiecień, które zostanie wypłacone do 10 maja 2017 roku nie będą odprowadzane składki na FP i FGŚP, ponieważ pracodawca jest zwolniony z opłacania tych składek za tę pracownicę w okresie od 1 maja  2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Urlop wypoczynkowy po urlopie związanym z rodzicielstwem

Osoby powracające do pracy zaraz po zakończeniu urlopów związanych z macierzyństwem korzystają z urlopu wypoczynkowego. Dla skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP ważny jest fakt zakończenia przez pracownika urlopów związanych z rodzicielstwem, a nie jego powrót do pracy.  Oznacza to, że nawet jeżeli pracownik skorzysta z urlopu wypoczynkowego zanim faktycznie powróci do pracy po zakończonym urlopie związanym z rodzicielstwem, to już od wynagrodzenia wypłaconego w tym czasie pracodawca będzie mógł nie opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przykład 2.

Pracownica 10 kwietnia 2017 r. zakończyła korzystanie z urlopu rodzicielskiego. Następnie w okresie od 11 kwietnia 2017 r. do  31 maja 2017 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym (zaległym i bieżącym). Faktycznie do pracy powróciła dopiero 1 czerwca  2017 r.

Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę w okresie od 1 maja  2017 r. do 30 kwietnia  2020 r.

Ta sama kwestia dotyczy innych usprawiedliwionych nieobecności pracownika. W przypadku gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub zwolnienia lekarskiego, należy uznać, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlopie wypoczynkowym czy okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. W takim wypadku  początkiem 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek za daną osobę będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów