0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z FP po urlopie wychowawczym a kolejny urlop macierzyński

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opłacanie przez pracodawcę składek na Fundusz Pracy (FP) jest co do zasady obowiązkowe w odniesieniu do pracowników osiągających co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę. Przepisy przewidują jednak szereg zwolnień z odprowadzania tych składek. Dotyczy to m.in. osób powracających do pracy po upływie urlopów związanych z rodzicielstwem – za takich zatrudnionych nie trzeba uiszczać składek na FP przez określony ustawą okres. Wspomniane osoby mogą ponownie uzyskać prawo do urlopu macierzyńskiego. Jak zatem ustalić okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na wskazany Fundusz? Czy na zwolnienie z FP po urlopie wychowawczym ma wpływ kolejny urlop macierzyński? Piszemy na ten temat poniżej.

Opłacanie składek na FP – podstawa prawna

Obowiązki związane z opłacaniem składek na FP zostały uregulowane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia.

Jak wynika z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, obowiązkowe składki na FP ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na dany rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy kwoty tworzące podstawę wymiaru składek pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na FP powstaje, jeżeli łączna kwota będąca podstawą wymiaru składek, ustalona zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Wypłacanie przez pracodawców oraz inne podmioty kwot odpowiadających co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę powoduje konieczność naliczania składek na FP przy uwzględnieniu ustawowych zwolnień z tego obowiązku.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP w przypadku pracowników powracających po urlopach związanych z rodzicielstwem

Wspomnieliśmy już o tym, że ustawa o promocji zatrudnienia zakłada w pewnych okolicznościach możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w odniesieniu do pracowników, którzy powracają do pracy po upływie okresu korzystania z jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem. Odpowiednią normą prawną w tym zakresie jest art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia.

Zgodnie z tym przepisem pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP za zatrudnionych pracowników powracających z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego lub
  • urlopu wychowawczego.

Wspomniany art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia wskazuje ponadto okres, w którego czasie zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP może być stosowane.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP ma zastosowanie w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Przykład 1.

Pracownica korzystała z urlopu macierzyńskiego, który dobiegł końca w czerwcu 2023 roku. Następnie zatrudniona zgłosiła zamiar powrotu na dotychczasowe stanowisko. Ponowne podjęcie pracy nastąpiło w powyżej wskazanym miesiącu. Oznacza to, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP dotyczy 36-miesięcznego okresu, poczynając od lipca 2023 roku.

Kolejny urlop macierzyński w okresie zwolnienia z opłacania składek na FP

Jak już wspomnieliśmy, za osobę zatrudnioną, która powróciła do pracy po wykorzystaniu jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem – wskazanych w art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia – pracodawca nie ma obowiązku opłacać składek na FP przez okres 36 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu zakończenia danego urlopu.

Jest jednocześnie możliwa sytuacja, w której pracownica w okresie trwającego zwolnienia z obowiązku odprowadzania za nią składek na FP ponownie zajdzie w ciążę, wskutek czego uzyska prawo do urlopu macierzyńskiego.

W art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia nie przewidziano limitu liczby zwolnień z obowiązku opłacania składek na FP, wskutek czego należy uznać, że w przypadku pracownicy, która urodziła kolejne dziecko i nabyła prawo do urlopu macierzyńskiego, pracodawca będzie mógł ponownie skorzystać ze wspomnianego zwolnienia na pełny 36-miesięczny okres, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop macierzyński uległ zakończeniu.

Przykład 2.

W marcu 2022 roku pracownica powróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu wychowawczego. W związku z faktem korzystania z tego uprawnienia pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP – na podstawie art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia. Oznacza to, że pracodawca nie musi odprowadzać składek na wspomniany Fundusz, począwszy od kwietnia 2022 roku przez okres 36 miesięcy. Pracownica ponownie zaszła w ciążę – dziecko przyszło na świat w maju 2023 roku. Od tego czasu przysługuje jej urlop macierzyński. Pracodawca w dalszym ciągu nie musi opłacać składek na FP, ponieważ 36-miesięczny okres zwolnienia nie ulega przerwaniu. W maju 2023 roku upływa 14 miesiąc wskazanego zwolnienia, pracodawca może zatem korzystać z tej ulgi do momentu jej wykorzystania. Po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego powstanie prawo do kolejnego zwolnienia z opłacania składek na nowy okres 36 miesięcy.

Kolejny urlop macierzyński, do którego pracownica nabyła prawo w okresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP z tytułu wykorzystania urlopu wychowawczego, nie powoduje więc powstania obowiązku odprowadzania powyższych składek. Zwolnienie trwa do czasu upływu 36-miesięcznego okresu. Po urlopie macierzyńskim istnieje natomiast możliwość skorzystania z kolejnego zwolnienia z obowiązku składkowego względem FP. 

Warto jeszcze dodać, że według opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystanie 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na FP i udzielenie urlopu wychowawczego na to samo dziecko nie uprawnia pracodawcy do kolejnego zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na wskazany Fundusz.

Zwolnienie z FP po urlopie wychowawczym a kolejny urlop macierzyński – podsumowanie

Wypłacanie przez pracodawców oraz inne podmioty kwot odpowiadających co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę powoduje konieczność naliczania składek na FP. Przepisy przewidują jednak pewne możliwości w zakresie zwolnienia z tego obowiązku. Dotyczy to m.in. osób powracających do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. W odniesieniu do tych osób nie trzeba opłacać składek na wspomniany Fundusz przez okres 36 miesięcy. Jeżeli pracownica zajdzie w ciążę w trakcie tego okresu, zwolnienie z opłacania składek na FP nie ulega przerwaniu. Powrót do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem z tytułu urodzenia kolejnego dziecka powoduje powstanie prawa do nowego zwolnienia z opłacania składek na okres 36 miesięcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów