Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za osobę bezrobotną, która ma powyżej 50 lat

Zatrudniamy osobę bezrobotną, która ma ukończone 50 lat w oparciu o umowę o pracę na okres próbny. Następnie planujemy zatrudnić tego pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony. Czy w przypadku umowy zawartej na czas określony będzie przysługiwało przedmiotowe zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Paweł, Kraków

 

Pracodawca, który zatrudni na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną, może być zwolniony z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy.

By móc skorzystać z takiej możliwości, zatrudniony pracownik powinien:

  • mieć ukończony 50. rok życia (50. urodziny muszą przypadać najpóźniej w dniu nawiązania stosunku pracy),

  • bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia przez ciągły okres co najmniej 30 dni pozostawać w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

Okres zwolnienia można zastosować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę.

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na okres próbny, a bezpośrednio po jej zakończeniu np. na umowę o pracę na czas określony pracodawca nie może kontynuować tego zwolnienia, nawet jeśli nie upłynął jeszcze 12-miesięczny okres, na jaki przysługuje zwolnienie. W takim przypadku nie jest spełniony warunek pozostawania zatrudnionej osoby w ewidencji bezrobotnych co najmniej 30 dni przed podjęciem pracy.