Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 3) - jak wypełnić ZUS ZUA?

Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia przedsiębiorcy (lub zatrudnionego pracownika) do pełnego ubezpieczenia społecznego lub odpowiednio aktualizacji danych w sytuacji wystąpienia zmiany. Zgłoszenie to nie obejmuje jednak osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wyznaczone jasnym kolorem pola należy wypełnić na komputerze, na maszynie lub ręcznie, jednak dużymi, drukowanymi literami.

I. DANE ORGANIZACYJNE

undefined

Pierwsza część formularza służy do określenia celu złożenia druku, w którym należy zaznaczyć jedno z dwóch dostępnych pól, tzn.:

  • w przypadku, gdy dokonywane jest zgłoszenie osoby do ubezpieczeń po raz pierwszy, w polu numer 01 należy wpisać „X”,
  • w przypadku zmiany lub korekty danych, jakie zostały podane w pierwotnym zgłoszeniu ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia – w polu 02 należy wpisać:

1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej;

2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej;

Poprzez zmianę należy rozumieć modyfikację danych, w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnie złożonym zgłoszeniu, np. zmiana adresu zamieszkania.

Korekta natomiast jest to poprawa błędów, jakie zostały poczynione w poprzednio złożonym zgłoszeniu, np. nieprawidłowo podany adres zamieszkania ubezpieczonego.

Pamiętaj!

Zmianę danych identyfikacyjnych ubezpieczonego należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA. W przypadku zmiany kodu tytułu ubezpieczeń oraz rodzajów ubezpieczeń, a także terminów ich powstania, płatnik powinien zgłosić poprzez wyrejestrowanie (na formularzu ZUS ZWUA), a następnie ponowne dokonanie zgłoszenia.

Pola 03 i 04 powinny zostać niewypełnione.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Następna część formularza służy do podania danych identyfikacyjnych płatnika składek, czyli przedsiębiorcy. Warto zachować szczególną staranność, aby podać dane zgodne z tymi podanymi w zgłoszeniach płatnika składek: ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEiDG-1. Natomiast, w przypadku zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – należy podać dane zamieszczone w części III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEiDG-1.

undefined

Pole 01: służy do podania numeru NIP, bez używania kresek;

Pole 02: służy do podania numeru REGON płatnika;

Pole 03: służy do podania numeru PESEL płatnika;

Uwaga! Pola 04 i 05 należy wypełnić tylko wówczas, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL bądź jednego z nich:

  • w polu 04 – należy wskazać rodzaj dokumentu: 1 – jeżeli jest to dowód osobisty lub 2 – jeżeli paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
  • w polu 05 – należy podać serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej, w zależności od wyboru dokonanego w polu 04,

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą podatnika, jaka została podana w zgłoszeniu jako płatnika składek lub we wniosku CEiDG-1;

Pola 07-09: służą płatnikom składek, którzy są osobami fizycznymi, gdzie:

  • w polu 07 należy podać nazwisko płatnika składek, a poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską,
  • w polu 08 należy podać pierwsze imię płatnika składek;
  • w polu 09 należy podać dokładną datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok).

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Kolejnym krokiem jest podanie danych identyfikacyjnych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. W tym przypadku, również warto zachować szczególną staranność przy wypełnianiu poszczególnych pozycji, gdyż na podstawie tych danych tworzone jest indywidualne konto ubezpieczonego.

Należy podać kolejno, czytelnie prawidłowy numer PESEL, w przypadku, gdy ubezpieczony nie posiada nr PESEL – należy wskazać serię i numer dowodu osobistego bądź paszportu. W ostatniej kolejności podaje się nazwisko, imię pierwsze i datę urodzenia ubezpieczonego.

zus zua

 IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

W następnej części formularza należy podać dodatkowe dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do danego tytułu ubezpieczeń, tj. imię drugie, nazwisko rodowe obywatelstwo oraz płeć.

formularz ZUS ZUA

Pole 01: służy do podania drugiego imienia osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń - jeżeli nie posiada drugiego imienia, pole należy pozostawić puste,

Pole 02: służy do podania nazwiska rodowego, które zostało podane w metryce urodzenia ubezpieczonego,

Pole 03: służy do podania obywatelstwa osoby ubezpieczonej, a w przypadku pozostawienia pola bez informacji oznacza, że ma obywatelstwo polskie,

Pole 04: służy do określenia płci ubezpieczonego: K - kobieta, M - mężczyzna.

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

W części V zgłoszenia należy podać kod numeryczny oznaczający odpowiedni tytuł ubezpieczenia. Dzięki informacjom podanym w tym miejscu, gromadzone są dane na indywidualnym koncie ubezpieczonego o przebiegu ubezpieczenia. Kod ubezpieczenia podany w zgłoszeniu, jest bowiem podstawą do weryfikacji schematu podlegania poszczególnym ubezpieczeniom.

Ważne! Prawidłowość rozliczenia składek z tytułu ubezpieczenia zależy od podania właściwego obowiązującego w danym okresie sześcioznakowego kodu ubezpieczenia.

formularz ZUS ZUA