0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieukończony budynek nie może być amortyzowany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z powodu braku środków wstrzymaliśmy budowę biura, które miało być nową siedzibą naszej firmy, a niewykorzystane pomieszczenia miały być wynajmowane. Po odzyskaniu płynności finansowej planujemy wznowić budowę. Czy do tego czasu  nieukończony budynek możemy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

 

Erwin, Włoszczowa

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje jakie elementy mogą podlegać amortyzacji. Zgodnie z art. 22a wspomnianej ustawy amortyzacji podlegają:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

 3. inne przedmioty o przewidywanym okresie używania powyżej 1 roku[...]

Amortyzacji podlegają również, [...] niezależnie od przewidywanego okresu używania:

 1. przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",

 2. budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

 3. składniki majątku, wymienione [...], niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością [...] zwane także środkami trwałymi,

 4. tabor transportu morskiego w budowie.

Dodatkowo w celu uznania składnika majątku za środek trwały musi on jednocześnie spełniać 5 warunków:

 1. być własnością lub współwłasnością podatnika,

 2. być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

 3. być kompletny oraz zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,

 4. przewidywany okres jego używania w przedsiębiorstwie musi być dłuższy niż rok,

 5. być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Zatem budynki, w tym również wybudowane na cudzym gruncie, mogą zostać zaliczone do firmowych środków trwałych i poddane amortyzacji pod warunkiem, że są kompletne i zdatne do użytku w dniu oddania do użytkowaniu oraz będą wykorzystywane wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Nieukończony budynek lub budowa biura nie spełnia warunku o kompletności i zdatności do użytku w dniu oddania do użytkowania. Jednak pojęcie "kompletności i zdatności do użytkowania" nie zostało jednoznacznie wyjaśnione w ustawie. Odpowiedź znajdziemy w wyroku NSA o sygnaturze II FSK 1103/05 i z 27 października 2009 roku oraz wyroku z 27 października 2009 roku o sygnaturze II FSK 912/08. W wyrokach czytamy: pod pojęciem "zdatne do użytku" należy rozumieć możliwość nie tylko faktycznego, ale także prawnego użytkowania danego składnika majątkowego.

Zatem w przypadku kiedy budowa biura została wstrzymana z powodu braku środków na dalsze prace remontowo-budowlane, budynek nie może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych i poddany amortyzacji. W przypadku nieruchomości budowlanych o kryterium kompletności i zdatności przesądza uzyskanie przez podatnika potwierdzenia w postaci wydanej przez organ administracji państwowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Dopiero po zakończeniu budowy oraz po uzyskaniu wspomnianej decyzji, która potwierdzi, że budynek zgodnie z przepisami prawa budowlanego został dopuszczony do użytkowania, będzie mógł go Pan wprowadzić do majątku firmy i poddać amortyzacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów