0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura małego podatnika na metodzie kasowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Metoda kasowa w VAT jest szczególną formą rozliczenia dostępną dla tzw. małych podatników. Którzy przedsiębiorcy są małymi podatnikami i jakie dane powinna zawierać faktura małego podatnika?

Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT

W myśl art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, małym podatnikiem nazywamy podatnika podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W 2015r. limit, który uprawnia do do korzystania ze statusu małego podatnika to kwota 5.015.000zł.

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. W przeliczeniu na złotówki, w roku 2015 jest to kwota 188.000 zł.  

Powyższe kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Na dzień 1 października 2014r. kurs wynosił 4.1792zł.

Metoda kasowa rozliczeń małego podatnika

Mały podatnik może rozliczać się na zasadach ogólnych lub wybrać metodę kasową, polegającą na tym, że:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone są usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli dotyczą one podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

  • jeśli zapłacona została tylko część należności - powstaje obowiązek podatkowy, który dotyczy tylko zapłaconej części.

O stosowaniu metody kasowej rozliczeń należy powiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie ta metoda stosowana.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Rozliczeń tych należy dokonywać na formularzu VAT - 7K.

Faktura małego podatnika

Przy korzystaniu z metody kasowej, faktura małego podatnika powinna zawierać wszystkie podstawowe dane, określone w  art. 106e, ust. 1 ustawy o VAT. Oprócz tego na fakturze powinno znaleźć się oznaczenie: “metoda kasowa”.  

Utrata prawa do stosowania metody kasowej przez małego podatnika

Powodem utraty prawa do stosowania tej formy rozliczeń jest utrata statusu małego podatnika. Jeśli podatnik przekroczy określony limit obrotów na dany rok, wówczas traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową. W 2015r. kwota ta wynosi 5.015.000 zł

Jeśli podatnik utracił status małego podatnika, a co za tym idzie prawo do metody kasowej ma obowiązek poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego. Zgłoszenia takiego dokonuje się na formularzu VAT-R w ciągu 7 dni od ustania tego prawa.

Po przekroczeniu limitu podatnik powinien rozliczać się na zasadach ogólnych.

Faktura małego podatnika - rezygnacja z metody kasowej

Podatnik może także sam zrezygnować z metody kasowej. Jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy w trakcie, których rozliczał się w ten sposób. Konieczne jest poinformowanie o tym urzędu skarbowego do końca kwartału, w którym była stosowana metoda kasowa. W takiej sytuacji mały podatnik od następnego miesiąca po kwartale, w którym złożył zawiadomienie, będzie dokonywał miesięcznych rozliczeń VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów