0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja CIT-ST – kto i kiedy musi ją złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy rozwijają działalność w całej Polsce poprzez tworzenie licznych placówek i oddziałów. Jest to szczególnie widoczne w handlu, gdyż podatnicy zajmujący się tą branżą mają swoje oddziały w każdym powiecie. Tym samym przychody są uzyskiwane w całej Polsce, a nie tylko w centrali przedsiębiorcy. Sprawdź czym jest informacja CIT-ST!

CIT-ST podstawa prawna

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani w terminie składać do urzędu skarbowego wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Podmioty posiadające oddziały poza siedzibą jednostki muszą więc poza rozliczeniem podatku CIT składać dodatkowe formularze, w których wykazują dochody uzyskane w innych gminach.

Art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mówi, że:
"jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a".

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera własną definicję zakładu (oddziału). W rozumieniu ustawy jest to określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika (art. 10 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego przez tego pracodawcę. 

Ustawodawca nałożył na podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Przykład 1.

Przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w Warszawie posiada sieć 600 marketów na terenie całego kraju. W marketach położonych poza siedzibą zatrudniani są miejscowi pracownicy. Miejscem pracy dla zatrudnionych pracowników jest market położony w danej gminie. Czy w tym przypadku podatnik winien złożyć deklarację CIT-ST?

W takim przypadku podatnik powinien złożyć druk CIT-ST, ponieważ działa na terenie całego kraju. W poszczególnych gminach, gdzie mieszczą się markety, podatnik zatrudnia pracowników. Jak wynika z powyższego stwierdzenia, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest miejsce świadczenia pracy określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Miejsce świadczenia pracy musi być określone w umowie o pracę i położone ponadto na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby podatnika.

Znajduje to potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 kwietnia 2015 r.:
„Spółka, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę Pracowników, których miejscem wykonywania pracy określonym w tych umowach jest miejsce zamieszkania, jest/będzie zobowiązana do ich wykazania w informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych […] CIT-ST. Natomiast w związku z faktem, że spółka nie posiada żadnych wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów), po jej stronie nie powstał/nie powstanie obowiązek składania formularza CIT-ST/A”.

Informacja CIT-ST - wzory

Ustawodawca zobowiązał podatników do składania powyższych deklaracji, a także określił ich wzór i terminy składania ww. informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach). Zakres ten określa rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle § 4 ust. 1 rozporządzenia informacja podatnika zawiera:

  • wykaz zakładów ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na którym obszarze te zakłady są położone;

  • liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę
    w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu;

  • na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek – dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego;

  • na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

W myśl § 5 rozporządzenia liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.

Obowiązującymi w niniejszym zakresie są deklaracje:

  • CIT-ST – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

  • CIT-ST/A – informacja o zakładach (oddziałach) składana jako załącznik do formularza CIT-ST.

Gdzie składamy CIT-ST?

Podatnicy powinni składać deklaracje roczne do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. W przypadku podatników podlegających pod kalendarzowy rok podatkowy, termin ulega przesunięciu na 1 kwietnia 2019 r, ponieważ 31 marca 2019 r. przypada w niedzielę. W tym samym terminie deklaracje roczne składają podatnicy CIT, którzy dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2018 r. 

Deklarację CIT-ST składamy jako załącznik do CIT-8. Tym samym składamy w organie podatkowym właściwym dla siedziby podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów