0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analiza strategiczna - ocena rynku docelowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Analiza strategiczna - ocena potencjału firmy

Aktualnie przedsiębiorcy w badaniu sytuacji i potencjału strategicznego firmy mogą skorzystać z wielu metod. Poniżej kilka z nich zostanie pokrótce opisanych. 

Analiza za pomocą łańcucha wartości

Jest to jedna z metod analiz sytuacji i potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, której twórcą jest M.E. Porter. Głównym jej atutem jest to, że pozwala na rozpoznanie źródeł zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń firmy. Przyczynia się również do efektywnego wykorzystania posiadanych umiejętności i zasobów. Dodatkowym atutem tego typu analizy jest możliwość opracowania strategii działania wobec dostawców i odbiorców. Co ważne metoda łańcucha wartości ułatwia przedsiębiorcy podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z innymi firmami.

Analiza ta składa się z kilku etapów:

 • etap I – analiza kosztów firmy;
 • etap II – badanie funkcjonalności przedsiębiorstwa;
 • etap III – Kontrola na zasobami;
 • etap IV – analiza finansowa.

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu można podzielić na IV fazy:

 • faza I - wprowadzenia,
 • faza II - wzrostu,
 • faza III - dojrzałości, oraz
 • faza IV- schyłkowa.

Każda z faz charakteryzuje się inną wielkością przychodów ze sprzedaży oraz innym zyskiem. Określenie, w której z nich znajdują się poszczególne produkty oferowane przez przedsiębiorstwo pozwala na wybór określonej strategii działania, która wpłynie na ogólny rozwój przedsiębiorstwa.

Macierz Boston Consulting Group (BCG)

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa może zostać wykonana także w ramach prostej metody macierzy BCG. Pozwala ona na określenie pozycji strategicznej oraz szans rozwojowych firmy. Przy jej zastosowaniu przedsiębiorca może określić, które z towarów powinien wycofać ze swojej oferty, a które z nich przyniosą w przyszłości większy zysk.

Budując macierz BCG należy pamiętać, że dzieli się ją na 4 części:

 • wschodzące gwiazdy - są to produkty przebojowe, które mają duży udział na rynku;
 • dojne krowy - produkty, które przynoszą firmie największe przychody i charakteryzują się wysokim udziałem w rynku;
 • znaki zapytania - są to produkty deficytowe, które przynoszą firmie niskie dochody i mają mały udział w rynku. W ich przypadku istnieje szansa na zostanie wschodzącymi gwiazdami, o ile produkty te zostaną dofinansowane;
 • psy - produkty, które mają znikomy udział w rynku i przynoszą niewielki zysk.

W celu zapewnienia przedsiębiorstwu prawidłowego rozwoju, należy:

 • nadmiar gotówki pozyskany dzięki dojnym krowom przekazać na rozwój gwiazd oraz znaków zapytania;
 • wykluczyć z rynku psy oraz znaki zapytania, którym brak perspektyw do pozostania gwiazdami;
 • nie zapominać o dojnych krowach, by w dalszym ciągu generowały spore zyski.

Macierz McKinsey (GE)

Macierz McKinsey metoda klasyfikująca produkty/biznesy pod względem ich pozycji konkurencyjnej oraz atrakcyjności ich rynków. Służy określeniu kierunków rozwoju firmy o zdywersyfikowanym profilu działalności.

Głównymi celami tworzenia tego typu analizy jest:

 • działanie firmy w atrakcyjniejszym sektorze,
 • wycofanie produktów z sektorów nieatrakcyjnych,
 • inwestycja w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej.

Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń firmy

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych obecnie stosowanych metod oceny działań przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie i porządkowanie danych oraz ich przejrzystą prezentację.

Tego typu analiza nakazuje podział posiadanych informacji na cztery grupy czynników:

 • S (Strengths) – mocne strony wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę przedmiotu analizy;
 • W (Weaknesses) – słabe strony wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę przedmiotu analizy;
 • O (Opportunities) – szanse na zewnątrz przedsiębiorstwa, czyli to, co stwarza dla szansę korzystnej zmiany;
 • T (Threats) – zagrożenia na zewnątrz przedsiębiorstwa, czyli to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Jeżeli którejś z informacji przedsiębiorca nie jest w stanie zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, wówczas są one pomijane, ze względu na brak istotności.

Głównym celem analizy SWOT jest wskazanie najlepszego rozwiązania, kierunku działań do osiągnięcia celów obiektu przy minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans i mocnych stron.

Analiza strategiczna - ważny element w budowaniu biznesplanu

Aby móc w pełni wystartować z własnym biznesem, należy w pierwszej kolejności zbadać rynek, na którym zamierzamy działać i sprawdzić już funkcjonująca konkurencję. Analiza strategiczna pozwala na ocenę potencjału powodzenia działania naszej przyszłej firmy, a tym samym już na początku drogi będziemy wiedzieli, w którą stronę należy podążać, aby nie okazało się nagle, że rynek docelowy jest już tak nasycony podobnymi ofertami, że nie znajdzie się tam miejsce dla naszego biznesu. Zatem warto analizować możliwości osiągnięcia sukcesu naszej przyszłej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów