0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak przebiega zajęcie i licytacja komornicza samochodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zajęcia ruchomości należącej do dłużnika, może dokonać tylko komornik sądowy. Jest on zobowiązany do sporządzenia protokołu, w którym wykazuje wartość zajmowanej ruchomości. Przeczytaj, co jeśli wierzyciel lub dłużnik nie zgadza się z wykazaną kwotą i jak przebiega licytacja komornicza samochodu.

Zajęcie pojazdu przez komornika – jak to się odbywa?

Komornicze zajęcie pojazdu bezpośrednio od dłużnika wymaga sporządzenia protokołu, w którym komornik sądowy wykazuje wartość zajmowanej ruchomości. Jeśli z podaną przez komornika wartością ruchomości, nie zgadza się dłużnik lub wierzyciel, to zostaje wezwany przez komornika biegły specjalista, który dokonuje oszacowania wartości pojazdu.

Komornik sądowy ma prawo zająć ruchomość dłużnika, nawet jeśli jest ona w posiadaniu osoby trzeciej, a więc pożyczenie komuś samochodu przez dłużnika, nie jest sposobem na uniknięcie przejęcia przez komornika. W przypadku zajęcia pojazdu, który jest własnością dłużnika i ma go osoba trzecia, komornik musi:

  • uzyskać zgodę owej osoby na zajęcie pojazdu,

mieć potwierdzenie, że zajmowany pojazd jest własnością dłużnika.

Podstawa prawna zajęcia komorniczego:

Art. 855. kodeks postępowania cywilnego:

 „§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi, kiedy zajęte przedmioty należy złożyć do depozytu sądowego lub na przechowanie określonym instytucjom”.

Licytacja komornicza samochodu – jak przebiega?

Zajęty przez komornika sądowego pojazd, trafia na licytację komorniczą, która ma charakter licytacji publicznej, a więc może do niej przystąpić każdy zainteresowany. Warunkiem uczestniczenia jest wpłacenie rękojmi (zwanej także wadium), która wynosi 1/10 podanej wartości pojazdu. Opłata ta jest zwracana po zakończeniu licytacji zajętego pojazdu wszystkim, poza osobą, która wygrała licytację – zaproponowała najwyższą cenę i uzyskała przybicie komornicze.

Cena wywoławcza licytowanego pojazdu to ¾ wartości szacunkowej pojazdu – w przypadku pierwszej licytacji. Natomiast na drugiej licytacji, cena zostaje obniżona do ½ wartości szacunkowej pojazdu. Samochód nie może zostać sprzedany na licytacji za cenę niższą niż cena wywołania.

Sprzedaż samochodu w drodze licytacji komorniczej może nastąpić dopiero po upływie siedmiu dni, licząc od dnia zajęcia pojazdu przez komornika. Dłużnik zostaje powiadomiony, kiedy dokładnie i gdzie odbędzie się licytacja zajętego pojazdu. Informacja ta musi do niego trafić co najmniej na trzy dni przez planowanym początkiem licytacji.

Co to jest przybicie komornicze?

Przybicie komornicze zostaje udzielone po trzykrotnym wezwaniu licytantów do dalszego licytowania. Osoba, która zaproponowała najwyższą kwotę, uzyskuje tzw. przybicie komornicze (rodzaj akceptacji o potwierdzenia, że to właśnie ona wygrała licytację komorniczą). Po zakończeniu licytacji zajętego pojazdu nowy nabywca po udzieleniu mu przybicia komorniczego, musi zapłacić niezwłocznie cenę, jaką zaproponował. Jeśli jednak wartość jest większa niż 500 zł, to nabywca może podzielić opłatę – od razu musi zapłacić 1/5 ceny pojazdu, a resztę kwoty następnego dnia do godziny 12:00.

Na nabywcę prawo własności wylicytowanego pojazdu przechodzi w momencie, gdy zapłaci całą zaproponowaną przez niego kwotę oraz gdy przybicie komornicze zostanie uprawomocnione. W sytuacji, gdy sąd z jakiegoś powodu odmówi przybicia, nabywca otrzymuje zwrot całej kwoty, którą zapłacił.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów