Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: Struktury JPK.

Ważne!

Jedyną strukturą JPK obowiązkowo przekazywaną co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest JPK_VAT. Pozostałe struktury przekazuje się do urzędu skarbowego na jego prośbę.

JPK_KR - księgi rachunkowe

Struktura JPK_KR zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych m.in.:

 1. zestawienia obrotów i sald - w ramach tej sekcji wymagane są informacje dotyczące: kont (typ, zespół itd.), bilansów, obrotów, sald.

 2. dziennika - księgi głównej - w ramach tej sekcji wykazuje się dane dotyczące dowodów księgowych: numer dowodu, rodzaj dowodu, data sprzedaży, data zakupu, data księgowania, informacja o osobie odpowiedzialnej za treść zapisu.

 3. zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych - w sekcji tej należy wskazać numer zapisu (kodu) na koncie pozwalającym na jego powiązanie z zapisem w dzienniku.

Ważne!

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość przy wykorzystaniu programów komputerowych nie sporządzają JPK_KR.

JPK_WB - wyciągi bankowe

Struktura JPK_WB zawiera istotne informacje dotyczące wyciągów bankowych używanych w firmie, tj.:

 • numer IBAN rachunku, którego wyciąg dotyczy,

 • salda - w ramach tej sekcji wymagane są informacje dotyczące salda początkowego i końcowego wyciągu bankowego,

 • wyciąg - w ramach tej sekcji wymagane są dane dotyczące poszczególnych operacji: data operacji, kwota winien, kwota ma, nazwa podmiotu będącego stroną operacji, opis operacji.

Ważne!

Prawdopodobnie struktura JPK_WB zostanie poszerzona o numer rachunku bankowego podmiotu, na rzecz którego dokonywane są płatności oraz od którego środki wpływają na nasz rachunek bankowy.

Ważne!

W przypadku podmiotów użytkujących w firmie prywatne rachunki bankowe (chodzi przede wszystkim o jednoosobowe działalności gospodarcze) kwestia przekazywania informacji z wyciągu bankowego nie została doprecyzowana. Dane z prywatnych rachunków używanych również do celów firmowych nie powinny być wymagane, gdyż wyciąg odzwierciedla również transakcje prywatne, a te nie powinny podlegać kontroli. Kwestia ta wymaga doprecyzowania. Może się bowiem okazać, iż przedsiębiorca będzie zobligowany do wyfiltrowania i przekazania informacji jedynie o transakcjach firmowych.

JPK_MAG - magazyn

Struktura JPK_MAG dotyczy ruchu towarów, materiałów itd. w magazynie. Obejmuje swoim zakresem dokumenty magazynowe:

 • PZ (przyjęcie zewnętrzne), które można podzielić na dwie podsekcje:

  • PZ wartość - obejmuje takie dane jak: numer dokumentu, data dokumentu, data otrzymania towaru, dostawca, wartość ogólna, numer faktury

  • PZ wiersze - obejmuje takie informacje jak: kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

 • WZ (wydanie zewnętrzne), które dzielą się na dwie grupy:

  • WZ wartość - numer dokumentu, data dokumentu, data wydania towaru, odbiorca, wartość ogólna dokumentu, numer faktury

  • WZ wiersze - kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

 • RW (rozchód wewnętrzny) i MM (przesunięcie międzymagazynowe), tak jak poprzednie sekcje dzieli się na dwie podsekcje:

  • RW i MM wartość - numer dokumentu, data dokumentu, wartość ogólna dokumentu, data wydania towaru, miejsce wydania, miejsce przeznaczenia

  • RW i MM wiersze - kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

Ważne!

Obowiązek składania JPK_MAG dotyczy wszystkich podmiotów, które prowadzą gospodarkę magazynową przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten dotyczy również jednoosobowych działalności, spółek cywilnych itp., które nie są zobligowane przepisami do prowadzenia magazynu, a mimo tego to robią.