0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_GV, czyli jednolity plik kontrolny dla grup VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2023 roku kilka podmiotów może występować jako jeden podatnik VAT. Od 1 lipca 2023 roku planuje się natomiast wprowadzenie rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, które związane jest z obowiązującymi już od początku tego roku przepisami umożliwiającymi wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów w ramach danej grupy VAT. Wraz z rozporządzeniem zacznie obowiązywać nowa struktura logiczna JPK_GV, czyli jednolity plik kontrolny dla grup VAT.

Grupy VAT od 1 stycznia 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono w Polsce przepisy powołujące nowy rodzaj podatników podatku VAT, a mianowicie grupy VAT (GV). Grupy VAT są rozwiązaniem powszechnie stosowanym w wielu krajach należących do Unii Europejskiej, których celem jest ułatwienie rozliczenia podatku VAT podmiotom wchodzącym w skład grupy VAT. Możliwość wprowadzenia grup VAT przez państwa należące do UE przewidują przepisy unijnej dyrektywy 2006/112/WE.

Grupy VAT jako autonomiczne instytucje umożliwiające wspólne rozliczenie VAT przez kilka podmiotów w ramach danej grupy VAT zostały wprowadzone do polskiego systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu.

Art. 15a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

Instytucja grupy VAT opiera się na założeniu, że podmioty wchodzące w jej skład stają się jednym podatnikiem podatku VAT. Decydując się na utworzenie grupy VAT, jeden podmiot wchodzący w skład danej grupy VAT występuje jako podatnik VAT w imieniu własnym i innych podmiotów z tej grupy. W praktyce oznacza to, że na potrzeby VAT wszystkie podmioty należące do grupy VAT tracą status odrębnego podatnika i stają się częścią nowego podatnika VAT, czyli właśnie grupy VAT. Podkreślamy, że każdy podmiot wchodzący w jej skład zachowuje swoją niezależność na gruncie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych czy podatków.

Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT

Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku. Dokument ten jest bezpośrednio powiązany z powołanymi od 1 stycznia 2023 roku grupami VAT będącymi nowym rodzajem podatników podatku VAT. Instytucja grupy VAT umożliwia podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawarły umowę o utworzeniu grupy VAT, wspólne rozliczanie podatku VAT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie to ma charakter dobrowolny i jest uzależnione od decyzji podmiotów.

Trzeba podkreślić, że dany podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT, a decydując się na przystąpienie, konieczne jest wejście w skład grupy VAT w całości. Oznacza to, że nie można w części przystąpić do grupy VAT, a w części rozliczać podatek VAT poza grupą.

Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT określa m.in. szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji czynności dokonywanych między członkami grupy oraz sposób wykazywania danych w ewidencji. Wraz z rozporządzeniem w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT zacznie obowiązywać nowa struktura logiczna JPK_GV, czyli jednolity plik kontrolny dla grup VAT.

Wzór pliku JPK_GV udostępniony przez Ministerstwo Finansów

Nowa struktura logiczna JPK_GV mająca obowiązywać od 1 lipca 2023 roku będzie stosowana przy prowadzeniu wewnętrznej ewidencji członków grupy VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Struktura JPK_GV jest już dostępna w wersji roboczej w celu zapewnienia podatnikom i dostawcom oprogramowania czasu na przystosowanie systemów informatycznych do zmian w przepisach. Pozostał zatem niespełna miesiąc na przygotowanie się do prowadzenia ewidencji według opublikowanego wzoru począwszy od 1 lipca 2023 roku.

Struktura JPK_GV została opracowana na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, a robocza wersja tej struktury została poddana konsultacjom podatkowym.

24 kwietnia 2023 roku wzór ewidencji wewnętrznej członków grupy VAT (w formie jednolitego pliku kontrolnego) JPK_GV został opublikowany na platformie ePUAP w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CREDE). Wzór JPK_GV udostępniony został również przez Portal Podatkowy w sekcji VAT Struktur dokumentów XML.

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT ewidencja zawiera:

 1. wskazanie daty przesłania ewidencji,
 2. oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest przesyłana ewidencja,
 3. wskazanie celu przesłania ewidencji – przesłanie ewidencji albo korekta ewidencji,
 4. dane identyfikacyjne członka grupy VAT przesyłającego ewidencję:
  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. w przypadku gdy członek grupy VAT jest:
 • osobą fizyczną – wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia,
 • podmiotem niebędącym osobą fizyczną – wskazanie pełnej nazwy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • oznaczenie okresu, za który jest przesyłana ewidencja,
 • dane dotyczące czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług:
  1. numer dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
  2. datę wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
  3. imię i nazwisko lub nazwę członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,
  5. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
  6. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  7. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  8. cenę jednostkową towaru lub usługi,
  9. należność za dany rodzaj towaru lub usługi,
  10. należność ogółem za czynność,
  11. sumę należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym.

  Dodatkowo na mocy art. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT ewidencja może zawierać:

  1. numer telefonu kontaktowego członka grupy VAT przesyłającego ewidencję lub osoby reprezentującej tego członka,
  2. nazwę systemu teleinformatycznego, z którego jest przesyłana ewidencja,
  3. w przypadku korekty ewidencji – zakres dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

  Rejestracja grupy VAT

  Utworzenie grupy VAT wiąże się z obowiązkiem wystąpienia przez jej przedstawiciela o nadanie NIP. Numer będzie wykorzystywany jedynie do identyfikacji grupy VAT w zakresie dotyczącym podatku VAT. Oznacza to, że poszczególni członkowie grupy w kwestiach odnoszącym się do innych podatków w dalszym ciągu będą stosować swoje indywidualne NIP-y, które cały czas pozostaną ważne i niezmienione.

  W celu rejestracji grupy VAT jako podatnika jej przedstawiciel składa zgłoszenie rejestracyjne grupy VAT do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego. W formularzu VAT-R trzeba wskazać, że podatnik jest grupą VAT. Do zgłoszenia rejestracyjnego należy dołączyć umowę o utworzeniu grupy VAT.

  Grupa VAT nabywca status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, jednak nie wcześniej niż z dniem rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o VAT.

  Art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług:

  Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

  Tworząc grupę VAT, trzeba mieć zatem na uwadze złożenie zgłoszenia rejestracyjnego z wyprzedzeniem w stosunku do daty wskazanej na umowie o utworzeniu grupy VAT. Dlaczego? Aby zapewnić naczelnikowi urzędu skarbowego czas na weryfikację danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym i przesłanek utworzenia grupy VAT, a rejestracja mogła nastąpić w terminie określonym w umowie o utworzeniu grupy VAT. W razie gdy warunki utworzenia grupy VAT nie zostaną spełnione, naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji grupy VAT jako podatnika VAT, zawiadamiając o tym fakcie jej przedstawiciela.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów