0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kary za niezgłoszenie samochodu w skarbówce na VAT-26

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz  z początkiem kwietnia 2014 weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r., dotycząca pojazdów samochodowych. Zmiany w niej zawarte powstały na skutek decyzji derogacyjnej, zatwierdzonej przez Komisję Europejską. Polska, w przeciwieństwie do innych krajów należących do Unii Europejskiej, uzyskała zgodę na stosowanie nieco innych przepisów dotyczących odliczenia VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów. Poniżej prezentujemy istotne zmiany w tym zakresie, jak np. obowiązek zgłoszenia samochodu w skarbówce na VAT-26.

Zgłoszenie samochodu do US jest obowiązkowe

Od wydatków na pojazdy samochodowe podatnik ma możliwość pełnego odliczenia VAT. Aby jednak skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą wykorzystanie pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej ma miejsce wówczas, gdy:

1. konstrukcja pojazdu wyklucza jego użytkowanie do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą, bądź użytkowanie pojazdu do innych celów niż związane z działalnością gospodarczą jest nieistotne;

2. sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nawiązując do drugiego z wymienionych punktów, w celu odliczenia VAT w 100% od nabycia pojazdu, paliwa lub innych wydatków, podatnik musi spełniać następujące wymagania:

  • zgłosić pojazd w US na druku VAT-26;
  • w sposób jasny i zrozumiały określić – np. w formie regulaminu – zasady użytkowania samochodu;
  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

Pamiętaj!

Podatnicy, którzy wykorzystują pojazdy samochodowe wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach za pomocą druku VAT-26. Zgodnie z art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT podatnik ma 7 dni, licząc od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami.

Niezłożenie VAT-26 w terminie - skutki

Należy pamiętać, że Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadza także w Kodeksie karnym – skarbowym. Nowością jest art. 56a, odnoszący się w sposób bezpośredni do kwestii dotyczących pojazdów i ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.

Pamiętaj!

Należy bezwzględnie pilnować terminu złożenia deklaracji VAT-26 dotyczącej pojazdów poniżej 3,5 tony. Jeśli podatnik chce odliczyć 100% VAT, ale nie uda mu się tego dokonać w terminie, wówczas możliwe będzie odliczenie jedynie 50% kwoty VAT – wynikającej z dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztu. Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczania VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu VAT-26 (zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT) albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi sprawca tego czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT karze nie podlega podatnik, który złożył informację VAT-26 po terminie w sytuacji, gdy złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:

  1. rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
  2. doręczeniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
  3. wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Sprawdź, jak wypełnić VAT-26 - pobierz darmowy wzór wraz z omówieniem!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów