0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit obrotów na kasę rejestrującą a płatność otrzymana przelewem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę szkołę językową, w której ramach świadczę usługi szkoleniowe zakwalifikowane jako PKWiU 85.59.11. Obecnie jestem podmiotowo zwolniony z posiadania kasy fiskalnej. Płatności przez klientów dokonywane są zarówno gotówką w siedzibie firmy, jak i przelewem na mój rachunek bankowy. Zdarzają się sytuacje, w których klienci za jedną transakcję płacą częściowo gotówką i częściowo przelewem. Czy w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że płatność przelewem daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy, ustalając limit obrotów na kasę 20 000 zł uprawniającego do zwolnienia podmiotowego brana jest pod uwagę tylko kwota zapłacona gotówką?

Michał, Szczecin

 

Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem to, czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej, uzależnione jest od statusu osoby nabywającej towar lub usługę.

Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidział w tej kwestii jednak szereg zwolnień, m.in. zwolnienie podmiotowe na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia dla podatników, u których kwota obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekracza 20 000 zł oraz zwolnienie przedmiotowe ze względu na rodzaj wykonywanych czynności uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia.

Istnieją także czynności, które mimo nieprzekroczenia limitu obrotów na kasę 20 000 zł uprawniającego do zwolnienia z kasy rejestrującej, nie mogą z niego skorzystać. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe, pocztowe i kurierskie oraz notarialne.

Płatność przelewem a zwolnienie z kasy

Oprócz czynności wymienionych jako uprawnione do zwolnienia z kasy w pozycji 39 załącznika do rozporządzenia zostały wymienione usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli płatność za wykonaną czynność odbywa się za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W opisanym przez Pana przypadku dokonana została płatność przelewem i częściowo gotówką. Zatem nie występuje tutaj możliwość skorzystania ze zwolnienia na mocy przepisów załącznika do rozporządzenia. Wówczas możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia jedynie ze względu na limit obrotów na kasę.

Jak ustalić limit obrotów na kasę fiskalną?

Co do zasady obrót stanowi wszystko, co tworzy zapłatę otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług. W związku z tym ustalając limit obrotów na kasę uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej należy wziąć pod uwagę cały obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz również rolników ryczałtowych i nie ma tu znaczenia fakt, że sprzedaż ta podlega zwolnieniu przedmiotowemu z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Takie stanowisko potwierdza Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.315.2018.2.MT, z 24 sierpnia 2018 r.:

"Należy wskazać, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Z przytoczonego ww. § 3 ust. 1 rozporządzenia wynika, że przepis ten odnosi się do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie jest wskazane w tym przepisie, że w limicie obrotu 20 000 zł nie ma obowiązku uwzględnienia zapłaty za czynności zwolnione przedmiotowo na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia, tj. wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Należy zauważyć, że ustawodawca nie przewidział w ustawie o VAT ani w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, żadnego przepisu wskazującego na brak wliczania do limitu obrotu należności otrzymanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wykonywania na ich rzecz czynności zwolnionych na podstawie załącznika do rozporządzenia. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się zatem sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności)."

W związku z powyższym ustalając limit obrotów na kasę 20 000 zł uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej, należy wziąć pod uwagę całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem ustalając limit obrotów na kasę należy uwzględnić kwotę uregulowaną gotówką, jak i płatność przelewem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów